Cliëntparticipatie (Jeugdigen & ouders)

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K

Introductie

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders en jeugdigen als partner te zien. Zij weten wat werkt en wat niet. Een van de doelen van de Jeugdwet is om goed gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Maar hoe doe je dat als gemeente?

Cliëntparticipatie wordt gestimuleerd door: 

  • Meer preventie, eerdere ondersteuning, makkelijker toegang tot advies en ondersteuning.
  • Beter benutten van sociale netwerken in de omgeving van het gezin en samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht weten te benutten (minder medicaliseren).
  • Betere samenwerking tussen hulpverleners en meer zorg op maat.
  • Gemeenten die maatwerk bieden en verbindingen leggen tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Zo ligt bijvoorbeeld de basis voor een goede thuissituatie vaak in de arbeidsmarktpositie van de ouders. Gemeenten kunnen zo niet alleen de jeugdigen helpen bij het meedoen, maar ook hun ouders.

Jeugdhulpplicht

Gemeenten geven vorm aan bovenstaande via beleidsplannen en verordeningen. De Jeugdwet voorziet bij de totstandkoming van deze plannen en verordeningen in een belangrijke participerende rol voor burgers (cliënten):

De gemeente betrekt inwoners, met name jeugdigen en hun ouders, bij de voorbereiding van jeugdhulpbeleid, de kinderbeschermings-maatregelen en de jeugdreclassering, en stelt ze in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid te doen.
  1. Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college over het ontwerpplan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van jeugdigen en ouders inzake jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 
  2. Voor de vaststelling van het ontwerpplan vraagt het college advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties op het gebied van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Eigen kracht

Daarnaast is het uitgangspunt bij de stelselwijziging jeugd eigen kracht. Ouders en jeugdigen worden in het nieuwe jeugdstelsel betrokken bij hun eigen ondersteuningsproces en voeren daarbij zo veel mogelijk zelf de regie. De professional gaat naast de burger staan. Er wordt niet meer óver, maar mét de cliënt gepraat.

Handreiking 

Jeugdbescherming

Inkoop

Onderzoeken & documentatie

Inspiratie

Websites

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG