Bekostiging jeugdhulp bij buitenregionale plaatsingen

Q: Wat is een buitenregionale plaatsing?

A: Een buitenregionale plaatsing betekent dat een jeugdige om zorginhoudelijke redenen geen jeugdhulp kan krijgen van een aanbieder in de regio. Dat betekent dat een aanbieder elders in het land de jeugdhulp moet leveren, waarmee die gemeente veelal geen contract heeft. 

Q: Wie beslist tot een buitenregionale plaatsing?

A: De Jeugdwet geeft het college de bevoegdheid toegang te verlenen tot jeugdhulp net als huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten of daaraan gelijkgestelde behandelaars. Dat geldt hier ook. Dat betekent dat er altijd een beschikking of een verwijzing aan ten grondslag ligt. Daarmee is ook duidelijk dat gemeente conform het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor die cliënt.

Wel zal het bijna altijd een regionale instelling zijn die aangeeft dat een buitenregionale plaatsing nodig is. Als een gemeente het niet eens is met dit voorstel van de instelling, is het aan de gemeente om met een alternatief te komen dat zorginhoudelijk verantwoord is.

Q: Gaat gemeente een contract aan met aanbieder, die de buitenregionale jeugdhulp levert?

 

A: Hiervoor bestaan drie varianten. 

Bij een buitenregionale plaatsing is het voor het ontvangen van goede zorg of begeleiding voor  de jeugdige noodzakelijk dat de zorg buiten de regio wordt geleverd. 

  • Variant 1:

Een regionale aanbieder waarmee de gemeente wel een contract heeft, is hoofdaannemer en die verrekent de kosten met de aanbieder die de jeugdhulp levert voor de buitenregionale plaatsing.

De mogelijkheid van deze variant hangt af van de afspraken die de gemeente heeft met de regionale aanbieder. Als is afgesproken dat de aanbieder ook hoofdaannemer kan zijn voor jeugdhulp buiten de regio, zal de vergoeding voor buitenregionale jeugdhulp door onderlinge verrekening tussen instellingen plaatsvinden.

Deze variant heeft de voorkeur wanneer er een grote afstand is tussen de gemeente die conform het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de plaats waar jeugdhulp geleverd wordt.

  • Variant 2:

De gemeente gaat een contract aan met instelling die buitenregionale jeugdhulp levert voor een individuele casus.

Veel regio’s hebben al raamcontracten gereed die ze voor dit soort gevallen kunnen gebruiken. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de modelcontracten van de VNG.

Wij raden gemeenten aan een dynamisch inkoopsysteem te organiseren, zodat zorgaanbieders die nog niet in beeld waren het hele jaar door een contract met de gemeente(n) kunnen sluiten. 

  • Variant 3:

De zorgaanbieder stuurt de gemeente een factuur voor de geleverde zorg, zonder contract. Voor meer informatie hierover, zie Factsheet declareren zonder contract