Afbakeningskwesties Jeugdwet, Wlz, Zvw, Wmo, onderwijs

Het Juiste loket

medlpunt_juiste_loket.png?itok=vLKy4vfM De website wlz-overgangsrecht.nl is uitgebreid met informatie over nog lopende overgangsrechten in de langdurige zorg en informatie over de afbakening tussen de zorgwetten. Het gaat daarbij om situaties waarin niet direct duidelijk is onder welke zorgwet bepaalde zorg valt, en waarover veel vragen binnen komen bij het Meldpunt Juiste Loket.

Websites

FAQ's

Schema, factsheets & afwegingskaders


Ga in gesprek

Jeugdwet en Wmo. Vooral bij cliënten met meervoudige problematiek is het vaak lastig te bepalen welke wet of combinatie van wetten van toepassing is. Afbakeningskwesties blijken niet zozeer te worden veroorzaakt door omissies in wetten of regels. De oorzaak ligt er meer in dat partijen nog onvoldoende met elkaar in gesprek zijn.

De VNG adviseert betrokken partijen om vooral in gesprek te gaan en niet te rusten totdat er een oplossing is gevonden voor de cliënt. In (de bijlage van) ledenbrief Afbakeningskwesties hervorming langdurige zorg staan handvatten voor gemeenten om het gesprek met zorgaanbieders, verzekeraars en andere lokale en regionale partners op een constructieve manier te voeren.

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K