ABC Jeugdhulp

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X/Y

Z

A

naar boven

18 JAAR JONGEREN

16-27 JAAR JONGEREN

AANBESTEDEN

AANSLUITING JEUGD, WERK EN SCHOOL

ACCOUNTANTSCONTROLE

ADMINISTRATIEVE LASTENVERLAGING (BELEID)

ADMINISTRATIEVE LASTENVERLAGING (UITVOERING)

AFBAKENING JEUGDWET-ZVW-PO-WMO-WLZ

ASIELZOEKERSKINDEREN

B

naar boven

BJ42, BESTUURLIJK NETWERK J42

BEKOSTIGING EN STURING JEUGDHULP

BELEIDSINFORMATIE VOOR GEMEENTEN

BLINDE EN SLECHTZIENDE KINDEREN

BRIEFADRESSEN

BRUSSEN  

BEVOORSCHOTTING AANBIEDERS

BUITENREGIONALE PLAATSING

BUURTGEZINNEN

C

naar boven

CHILD FRIENDLY CITIES

CLIËNTERVARING

CLIËNTONDERSTEUNING

CLIËNTPARTICIPATIE

CONTRACTBEHEER

CRISISDIENSTEN

CIJFERS JEUGDHULPGEBRUIK

D

naar boven

DBC’S IN 2018

DBC-PAKKET 2017

DBC-PAKKET 2016

DOORZETTINGSMACHT

DOVE/SLECHTHORENDE KINDEREN

DYSLEXIE

E

naar boven

ECHTSCHEIDING

EVALUATIE JEUGDWET 

F

naar boven

FAILLISEMENT JEUGDINSTELLING

FAMILIEGROEPSPLAN

FINANCIËN JEUGD

FINANCIËN JEUGD/WMO

FONDS TEKORTGEMEENTEN

FRAUDEPREVENTIE JEUGD/WMO 

G

naar boven

GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN (GI'S)

GEGEVENSUITWISSELING

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

GESLOTEN JEUGDHULP MODELFORMULIEREN

GEZINSHUIZEN

GRENSZORG

H

naar boven

HUISARTSEN

I

naar boven

ISD (INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN)

IVH (INTEGRALE VROEGHULP)

IKZ (INTENSIEVE KINDZORG

IDENTIFICATIEPLICHT

INKOOP KINDERGENEESKUNDIGE JGGZ

INKOOP LANDELIJKE JEUGDZORG

INTEGRALE JEUGDHULP

J

naar boven

J42 AMBTELIJK NETWERK

JEUGDBESCHERMING: LET-JB 

JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING

JEUGDHULP EN ONDERWIJS (ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA)

JEUGDHULPGEBRUIKCIJFERS

JEUGDSTRAFRECHT

JEUGDREGIO'S

JEUGDVERSLAVINGSZORG

JEUGDWET EN JURISPRUDENTIE

JGZ (JEUGDGEZONDHEIDSZORG)

JUISTE LOKET 

K

naar boven

KINDEREN MET EEN INTENSIEVE ZORGVRAAG

KINDERMISHANDELING

KLACHTRECHT

KOPP/KVO KINDEREN

KWALITEIT EN TOEZICHT JEUGD/WMO

L

naar boven

LCSD (LANDELIJKE COÖRDINATIE SOCIAAL DOMEIN)

LVB (LICHT VERSTANDELIJK BEPERKT)

LANDELIJKE INKOOP JEUGDZORG

LET-JB (JEUGDBESCHERMINGSTEAM)

LOVERBOYS

M

naar boven

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MODELCONTRACTEN

MODELVERORDENING

MONITOREN JEUGDSTELSEL 

N

naar boven

O

naar boven

ONDERSTEUNINGSTEAM ZORGLANDSCHAP JEUGD

ONDERWIJS EN JEUGDHULP (ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA)

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT (ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA)

OUDERBIJDRAGE

OUTCOME

OVERLEG VNG, RIJK, BRANCHES

P

naar boven

PASSEND ONDERWIJS

PGB

PERSONEELSFORMATIE (REKENMODELLEN)

PERSOONLIJKE VERZORGING JEUGD

PLEEGZORG

PRAKTIJKVOORBEELDENPARADE

PREVENTIEF JEUGDBELEID

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS JEUGD

PROFESSIONALISERING JEUGDHULP/BESCHERMING (PJ&J)

PROGRAMMA ZORG VOOR JEUGD (RIJK, VNG)

Q

naar boven

 

R

naar boven

RECHTMATIGHEIDSCONTROLE

REGIONALE EXPERTTEAMS

RISICOVEREVENING

ROM

S

naar boven

SLECHTZIENDE KINDEREN

SPIEGELRAPPORTEN JEUGDHULP

STEVIG OUDERSCHAP 

STICHTING OPVOEDEN

SUBSIDIE (FRICTIEKOSTEN)

SUICIDEPREVENTIE

T

naar boven

TAJ (TRANSITIE AUTORITEIT JEUGD)

TARIEVEN JEUGDHULP

TARIEVEN JEUGDBESCHERMING/RECLASSERING

TIENERMOEDERS

TOEGANG COMPLEXE JEUGDHULP  

TOEZICHT EN KWALITEIT JEUGD/WMO

TRANSFORMATIEFONDS

TWEEDE KAMERDEBATTEN

U

naar boven

 

V

naar boven

VECHTSCHEIDINGEN

VEILIG THUIS

VERLENGDE PLEEGZORG

VERTROUWENSPERSONEN JEUGD

VERVOER JEUGD

VILLAGE DEALS

VIR (VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN)

VNG SUBCOMMISSIE JEUGD

VOG (VERKLARING GOED GEDRAG)

VOORTGANGSRAPPORTAGES

VOORZORG

VRIJGEVESTIGDE JEUGDZORGAANBIEDERS

W

naar boven

WAARSTAATJEGEMEENTE.NL

WLZ (WET LANGDURIGE ZORG)

WACHTLIJSTEN

WEESKINDEREN

WETENSCHAP EN TRANSFORMATIE (ZONMW) 

WOONPLAATSBEGINSEL

X/Y

naar boven

 

Z

naar boven

ZAK- EN KLEEDGELD GEDWONGEN KADER

ZORG VOOR JEUGD (PROGRAMMA RIJK, VNG)

ZORGBOERDERIJEN

ZORGLANDSCHAP JEUGD