ABC Jeugdhulp

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X/Y

Z

A

naar boven

AANBESTEDEN

AANBESTEDEN LANDELIJKE RAAMCONTRACTEN SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

AANPAK 16-27

AANSLUITING ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS

ACADEMISCHE WERKPLAATSEN TRANSFORMATIE JEUGD

ACCOUNTANTSCONTROLE

ACHTTIEN-PLUSSERS

ADHD

ADMINISTRATIEVE LASTENVERLAGING SOCIAAL DOMEIN (BELEID)

ADMINISTRATIEVE LASTENVERLAGING SOCIAAL DOMEIN (ISD)

ADOLESCENTENRECHT

AFBAKENING JEUGDWET-ZVW-PO-WMO-WLZ

AKJ - VERTROUWENSPERSONEN IN DE JEUGDHULP

AO'S JEUGDHULP

ASIELZOEKERSKINDEREN

B

naar boven

BEKOSTIGING EN STURING JEUGDHULP

BELEIDSINFORMATIE JEUGDHULP VOOR GEMEENTEN

BERICHTENVERKEER ISD

BERICHTSTANDAARDEN ISD

BESCHIKKINGEN

BESTUURLIJK NETWERK J42 (BJ42)

BLINDE EN SLECHTZIENDE KINDEREN

BOVENREGIONALE SPECIALISTISCHE JEUGDINSTELLINGEN

'BRUSSEN'  

BRIEFADRESSEN

BTW JEUGD

BEVOORSCHOTTING

BJ42

BUDGETTEN JEUGD EN WMO

BUITENREGIONALE PLAATSING

BUURTGEZINNEN

C

naar boven

CHILD FRIENDLY CITIES

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTONDERSTEUNING

CLIËNTPARTICIPATIE

COLLECTIEVEN TEGEN KINDERMISHANDELING

CONTRACTBEHEER

CONTROLE OP RECHTMATIGHEID

CORV

CRISISDIENSTEN

CURATIEVE J-GGZ

CIJFERS JEUGDHULPGEBRUIK

D

naar boven

DBC’S IN 2018

DBC-PAKKET 2017

DBC-PAKKET 2016

DECLARATIE JEUGD-GGZ

DOORZETTINGSMACHT

DOVE KINDEREN

DYSLEXIE

E

naar boven

ECHTSCHEIDING

F

naar boven

FACTUREN: TIJDIG BETALEN

FACTUREN: PRIVACY

FACTURATIE J-GGZ

FAILLISEMENT JEUGDHULPAANBIEDER

FAMILIEGROEPSPLAN

FINANCIËLE JAARAFSLUITING JEUGD/WMO

FINANCIËLE TEKORTEN JEUGD/WMO (SOCIAAL DOMEIN)

FINANCIËN JEUGD

FRAUDEPREVENTIE EN HANDHAVING 

G

naar boven

GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN (GI'S)

GEGEVENSUITWISSELING SOCIAAL DOMEIN

GEGEVENSUITWISSELING JEUGD: WETTELIJKE REGELING

GGK (GEMEENTELIJK GEGEVENSKNOOPPUNT)

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

GESLOTEN JEUGDHULP: MODELFORMULIEREN

GEZINSHUIZEN

GEZINSHUIZEN EN PLEEGZORG: MIJN ANDERE THUIS

GRENSZORG

H

naar boven

HOOFDBEHANDELAARS JEUGDHULP EN VOG

HUISARTSEN

I

naar boven

ISD, INFORMATIEVOORZIENING IN SOCIAAL DOMEIN

IDENTIFICATIEPLICHT

INKOOP JEUGD-GGZ

INKOOP KINDERGENEESKUNDIGE ZORG

INKOOP LANDELIJKE JEUGDHULP

INTEGRALE JEUGDHULP

INTEGRALE VROEGHULP (IVH)

INTENSIEVE KINDZORG (IKZ)

J

naar boven

J-42 AMBTELIJK NETWERK

J-42  BESTUURLIJK NETWERK (BJ42)

J-GGZ 2018: BEKOSTIGING

J-GGZ 2016: BEKOSTIGING

J-GGZ 2017: BEKOSTIGING

J-GGZ: KINDERARTSEN

J-GGZ: VERVOER

J-GGZ: BLINDE EN SLECHTZIENDE KINDEREN

JAARREKENINGEN

JEUGDBESCHERMING

JEUGDBESCHERMING: LET-JB 

JEUGDBUDGETTEN

JEUGDDOSSIERS

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

JEUGDHULP EN ONDERWIJS (ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA)

JEUGDHULP IN GEZINSVORMEN

JEUGDHULPGEBRUIK-CIJFERS

JEUGDRECLASSERING

JEUGD(STRAF)RECHT

JEUGDREGIO'S

JEUGDWET

JURISPRUDENTIE JEUGDWET

K

naar boven

K-CODE's

KAARTEN GEMEENTELIJKE SAMENWERKING

KAMERDEBATTEN JEUGDHULP

KENNISONTWIKKELING

KINDERGENEESKUNDE EN JEUGD-GGZ

KINDEROMBUDSMAN

KINDERMISHANDELING

KINDERTELEFOON

KLACHTRECHT

KOPP/KVO KINDEREN

KORTDUREND VERBLIJF

KWALITEIT JEUGDHULP

KWETSBARE JONGEREN 16-27 JAAR

L

naar boven

LANDELIJK EXPERTISE TEAM JEUGDBESCHERMING (LET-JB)

LANDELIJKE COÖRDINATIE SOCIAAL DOMEIN (LCSD)

LANDELIJKE INKOOP JEUGDZORG

LANDELIJKE RAAMCONTRACTEN SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

LASTENVERLAGING ADMINISTRATIE

LEEFTIJDSGRENS 18 +

JEUGDBESCHERMING: LET-JB 

LVB (LICHT VERSTANDELIJK BEPERKT)

M

naar boven

MACROBUDGET JEUGD

MEDISCH BEROEPSGEHEIM

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDPUNT JUISTE LOKET 

MIJN ANDERE THUIS

MINDERJARIGE VREEMDELINGEN

MODELOVEREENKOMSTEN JEUGDHULP

MODELVERORDENING JEUGDHULP

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

MONITOREN TRANSITIE JEUGD 

N

naar boven

O

naar boven

ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA'S

ONDERSTEUNINGSTEAM ZORGLANDSCHAP SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

ONDERWIJS EN JEUGDHULP (ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA)

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT (ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA)

OPVOEDINFORMATIE (STICHTING OPVOEDEN.NL)

OUDERBIJDRAGE JEUGD

OUDERLIJK GEZAG BIJ ECHTSCHEIDING

OUTCOME

OVERLEGSTRUCTUUR VNG, RIJK EN JEUGDBRANCHES

OVERSCHOTTEN BUDGET JEUGD EN WMO

OVERGANG WLZ-INDICEERBAREN

P

naar boven

PASSEND ONDERWIJS

PGB (PERSOONSGEBONDEN BUDGET)

PERSONEELSFORMATIE (REKENMODELLEN)

PERSOONSGEGEVENS JEUGD

PILOTSTARTER

PLEEGZORG

POH: PRAKTIJKONDERSTEUNERS HUISARTS

PREVENTIEF JEUGDBELEID

PRIVACYBESCHERMING JEUGD

PRIVACY SOCIAAL DOMEIN

PRODUCTCODES JEUGD

PROFESSIONALISERING JEUGDHULP/BESCHERMING (PJ&J)

'PUZZELKINDEREN'

Q

naar boven

 

R

naar boven

RAAMCONTRACTEN JEUGD EN WMO

RAPPORTAGES TRANSITIE JEUGD

RECHTMATIGE ZORG (FRAUDE)

RECHTMATIGHEIDSCONTROLE (JAARREKENING)

RISICOVEREVENING

RISICOJONGEREN

ROB, REGIONAAL ONDERWIJSBELEID

ROM (J-GGZ)

S

naar boven

SLECHTHORENDE KINDEREN

SLECHTZIENDE KINDEREN

SCHULDHULPVERLENING

SPIEGELRAPPORTEN JEUGDHULP

SPROKKEREEF-VERBETERPROGRAMMA 

STANDAARDLIJSTEN PRODUCTCODES JEUGD

STANDAARDOVEREENKOMSTEN JEUGDHULP

STEVIG OUDERSCHAP 

STRAFRECHT 

STICHTING OPVOEDEN.NL

STURING EN BEKOSTIGING JEUGDHULP

SUBCOMMISSIE JEUGD

SUBSIDIE EN FRICTIEKOSTEN

SUICIDEPREVENTIE

T

naar boven

TARIEVEN JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING

TEKORTEN OP JEUGDBUDGETTEN

TIENERMOEDERS

TOEGANG COMPLEXE JEUGDHULP  

TOEZICHT OP KWALITEIT JEUGDHULP

TRANSFORMATIE JEUGDHULP

TRANSFORMATIE EN WETENSCHAP

TRANSITIE AUTORITEIT JEUGD (TAJ)

TRANSITIE JEUGD MONITOREN 

TWEEDE KAMERDEBATTEN: JEUGDHULP

TWEEDE KAMERDEBATTEN: PGB

U

naar boven

 

V

naar boven

VECHTSCHEIDINGEN

VERZAMELWET VWS 2016

VEILIG THUIS

VERDEELMODEL

VERKLARING VAN GOED GEDRAG

VERORDENING JEUGDHULP

VERSTANDELIJKE BEPERKING

VERTROUWENSPERSOENEN IN DE JEUGDHULP - AKJ

VERVOER JEUGD

VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN (VIR)

VLUCHTELINGENKINDEREN

VNG SUBCOMMISSIE JEUGD

VOG EN HOOFDBEHANDELAARS JEUGDHULP

VOOGDIJ

VOORTGANGSRAPPORTAGES

VOORZORG

VROEGHULP

VRIJGEVESTIGDE JEUGHULPAANBIEDERS

W

naar boven

WAARSTAATJEGEMEENTE? 

WLZ (WET LANGDURIGE ZORG)

WAARSTAATJEGEMEENTE.NL

WACHTLIJSTEN

WEESKINDEREN

WERKGROEP INTEGRALE BEKOSTIGING JEUGD

WETENSCHAP & TRANSFORMATIE

WETSTRAJECT JEUGDWET

WIJKTEAMS

'WLZ-INDICEERBAREN' VANAF 1 JULI 2017 

WMO, WLZ, ZVW: AFBAKENING

WMO 2015

WOONPLAATSBEGINSEL

X/Y

naar boven

 

Z

naar boven

ZAK- EN KLEEDGELD VOOR JONGEREN GEDWONGEN KADER

ZELFCHECK INKOOP JEUGD-GGZ

ZON-MW ACADEMISCHE WERKPLAATSEN TRANSFORMATIE JEUGD

ZORGBOERDERIJEN

ZORGLANDSCHAP SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

ZORGLANDSCHAP SPECIALISTISCHE JEUGDSHULP: ONDERSTEUNINGSTEAM