Zoetermeer (City Deals Zorg voor Veiligheid)

Titel aanpak

Enjoy Life

Gemeenten

Trekker: Zoetermeer

Kenmerken experiment

  • In de praktijk blijkt dat mensen regelmatig niet naar vermogen meedoen in de maatschappij. Soms is dat omdat het niet lukt om oplossingen aan te bieden, maar vaker is dat omdat mensen simpelweg niet of pas in beeld komen als er problemen zijn die ze niet meer eigenhandig kunnen oplossen.
  • Om mensen al in een vroegtijdig stadium te helpen moeten inwoners en professionals in de wijk, zoals de wijkcoach en de wijkagent, elkaar persoonlijk kennen.
  • 'Enjoy Life' is dé plek in de wijk Oosterheem waar inwoners heen gaan voor hulp en waar professionals komen met een signaal/casus. Hier denkt een vertrouwenspersoon mee over passende oplossingen voor vraagstukken op diverse leefgebieden (zorg én veiligheid); preventief en zoveel mogelijk met behulp van het sociale netwerk en de mogelijkheden die de buurt en haar bewoners zelf bieden.
  • Eén van de vraagstukken in Oosterheem is een groep jongere kinderen, die zich in de wijk op een respectloze en overlastgevende manier gedragen.
  • Enjoy Life vormt ook op dit snijvlak van zorg en veiligheid de mogelijkheid tot een vroegtijdige, preventieve en, indien nodig, stevige aanpak.
  • Daarnaast wordt binnen Enjoy Life voor gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen gewerkt met de Instituut voor Publieke Waarden maatwerkmethode.
  • Enjoy life kenmerkt zich door aanwezigheid, bekendheid en zichtbaarheid in de buurt, mét de mensen en partners in de wijk en, als het nodig, is achter de voordeur.

Projectleider

Documenten en website

Wat zijn de City Deals Zorg voor Veiligheid?

Begin 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van VenJ, VWS, SZW en BZK de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd. Met deze City Deal gaan de ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

 De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten. Het accent ligt daarbij op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben zowel op het gebied van veiligheid als zorg ondersteuning nodig. Ook hebben zij hulp nodig bij budgetbeheer en het reïntegreren op de arbeidsmarkt om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal wordt geboden.

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes