Tilburg en Breda (City Deals Zorg voor Veiligheid)

Titel aanpak

Transforensische zorg

Gemeenten

Trekkers: Tilburg en Breda

Kenmerken experiment

  • Een kleine groep van personen met verward gedrag heeft te maken met complexe problematiek én een hoog agressiepatroon. Deze groep kan niet altijd (tijdig) passende zorg in combinatie met beveiliging krijgen. Vaak ontbreekt het aan geschikte voorzieningen voor deze groep.
  • In dit experiment worden daarom oplossingen gezocht om 24/7 hoog beveiligde zorgplekken te bieden voor deze doelgroep.
  • Ook de mogelijkheid om ‘time-out’ plekken te realiseren in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum wordt onderzocht.
  • Gelijktijdig wordt ingezet op het delen van forensische kennis en ervaring met de reguliere zorg, zodat het beste van beide werelden kan worden gecombineerd en passende begeleiding en behandeling kan worden geboden. Hierdoor wordt voorkomen dat deze personen tussen wal en schip vallen en kan opschaling worden voorkomen.
  • In dit experiment wordt aansluiting gezocht bij het programma Continuiteit van Zorg, zodat lessen die hierin naar voren zijn gekomen worden meegenomen.

Projectleider

Wat zijn de City Deals Zorg voor Veiligheid?

Begin 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van VenJ, VWS, SZW en BZK de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd. Met deze City Deal gaan de ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

 De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten. Het accent ligt daarbij op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben zowel op het gebied van veiligheid als zorg ondersteuning nodig. Ook hebben zij hulp nodig bij budgetbeheer en het reïntegreren op de arbeidsmarkt om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal wordt geboden.

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes