Nijmegen (City Deals Zorg voor Veiligheid)

Titel aanpak

Zorg en veiligheidsknooppunt Veiligheidshuis

Gemeenten

Trekker: Nijmegen

Kenmerken experiment

  • Verschillen in regionale indelingen en omvang leiden tot verscheidene samenwerkingsverbanden binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Er ontstaan steeds meer plekken waar triage plaatsvindt. Om de samenwerking tussen zorg en veiligheid te versterken wil het Veiligheidshuis zich positioneren als het expertisecentrum voor zorg en veiligheid en op casusniveau een verbindende rol spelen voor alle partners.
  • Om dit te realiseren is er behoefte aan een systeem dat per casus inzichtelijk maakt welke instanties over relevante informatie beschikken. Met dat overzicht kan een inschatting gemaakt worden tussen monodisciplinaire en complexe problematiek en kunnen bij laatstgenoemde de relevante partners makkelijker betrokken worden bij een integrale aanpak.
  • Vervolgens worden de samenwerkingsprocesssen tussen knooppunt, melders en afnemers nader uitgewerkt en beschreven en zal de ICT ten aanzien van de casusondersteuning (onder andere GCOS) worden doorontwikkeld. Doel van het systeem is om een casus zo snel mogelijk op de juiste tafel te krijgen.
  • In dit experiment zullen de steden met ondersteuning van de ministeries een werkwijze ontwikkelen die hieraan bijdraagt en voldoet aan de privacyregels. Hierbij zal ook aansluiting gezocht worden bij de activiteiten die op regionaal of stedelijk niveau ondernomen worden in het kader van het programma Personen met verward gedrag.

Projectleider

Documenten en website

Wat zijn de City Deals Zorg voor Veiligheid?

Begin 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van VenJ, VWS, SZW en BZK de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd. Met deze City Deal gaan de ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

 De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten. Het accent ligt daarbij op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben zowel op het gebied van veiligheid als zorg ondersteuning nodig. Ook hebben zij hulp nodig bij budgetbeheer en het reïntegreren op de arbeidsmarkt om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal wordt geboden.

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes