Maastricht (City Deals Zorg voor Veiligheid)

Titel

Aanpak Onaantastbaren

Gemeenten

Trekker: Maastricht

Kenmerken experiment

  • Deze aanpak richt zich op personen en gezinnen in bepaalde wijken van Maastricht die zich niks aantrekken van de geldende regels in een stad en die zich daarmee als ‘onaantastbaar’ gedragen. Dit uit zich onder andere in het plegen van strafbare feiten, intimidatie/bedreiging van en overlast voor de omgeving en betrokken professionals.
  • Onder regie van het Veiligheidshuis is deze aanpak een paar jaar geleden gestart door middel van een intensieve integrale aanpak tussen zorg- en justitiepartners incl. woningcorporaties. Doel is het creëren van een veilige leefomgeving. De focus van deze integrale aanpak lag in eerste instantie op repressie, waarmee aansprekende resultaten zijn geboekt. Voor het vervolg is een verdere verbreding naar zorg en preventie nodig. Het gaat dan met name om jongeren die zich dreigen aan te sluiten bij de ‘onaantastbaren’.
  • Binnen dit experiment wordt daarom een werkwijze ontwikkeld die erop gericht is het jeugdige netwerk van ‘soldaten’ rond de ‘onaantastbaren’ te verkleinen, en vroegtijdig de jongeren te signaleren die zich bij het netwerk (dreigen) aan (te) sluiten.
  • Hulpverlenende organisaties geven aan dat dit meer vraagt dan hun wettelijke taak. Het regulier zorgaanbod is niet toereikend en bureaucratie tussen organisaties vormt een probleem.
  • In dit experiment wordt toegewerkt naar een verbreding van de aanpak met de bestaande (en zo nodig nieuwe) partners waarbij tevens wordt onderzocht hoe de veiligheidsbeleving in de wijken zo goed mogelijk kan worden gemonitord.

Projectleider

Documenten en website

Wat zijn de City Deals Zorg voor Veiligheid?

Begin 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van VenJ, VWS, SZW en BZK de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd. Met deze City Deal gaan de ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

 De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten. Het accent ligt daarbij op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben zowel op het gebied van veiligheid als zorg ondersteuning nodig. Ook hebben zij hulp nodig bij budgetbeheer en het reïntegreren op de arbeidsmarkt om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal wordt geboden.

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes