Foodvalley / Gelders deel (Jeugdbeschermingstafel)

Beschermingsoverleg met gezin aanwezig | gemeente is voorzitter

Regio 

FoodValley (Gelders deel)

Titel

Jeugdbeschermingstafel

Betrokken gemeenten

Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel

Betrokken instellingen

Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Thema

(Jeugd)beschermingsoverleg

Kenmerken aanpak

•     De jeugdbeschermingstafel wordt voorgezeten door de gemeente. Bij het overleg zijn de volgende partijen aanwezig:
- Voorzitter (gemeente)
- Secretaris
- Adviesteam Raad voor de Kinderbescherming
- Verzoeker (Veilig Thuis, lokaal team / CJG, GI, jeugdhulpverlener)
- Gecertificeerde Instelling (inschatting welke GI wordt vooraf gemaakt)
- Vertegenwoordiger wijkteam gemeente
- Ouder(s) en jeugdige(n)

•    Tijdens het overleg zijn ouders, opvoeders en jeugdigen in principe aanwezig. Zij moeten door de verzoeker geïnformeerd zijn over het besluit de casus voor te leggen aan de Jeugdbeschermingstafel. Ouders moet door de verzoeker duidelijk zijn gemaakt dat er sprake is van opschalen, omdat het gedwongen kader een serieuze optie is, gebaseerd op niet (snel genoeg) willen of kunnen doen wat er was afgesproken om de problemen in het gezin op te lossen.

•    De verzoeker (lokaal team / CJG, GI of VT) legt vooraf de werkwijze van de Jeugdbeschermingstafel uit aan het gezin.

•    De verzoeker laat aan ouders (en jeugdige(n)) weten op welke dag het overleg plaats kan vinden en stelt hen op de hoogte van de aanwezige partners aan de tafel.

•    Ouders en jeugdige(n) ouder dan 12 jaar worden altijd uitgenodigd, mits de veiligheid van aanwezigen (waaronder de veiligheid van de jeugdige) niet in het geding komt en het mogelijk is om in deze samenstelling besluiten te nemen en te overleggen. De vaste deelnemers maken voorafgaand aan de Jeugdbeschermingstafel hierin een afweging. Indien nodig worden er veiligheidsafspraken gemaakt en kan uitgeweken worden naar een andere locatie. De verzoeker en de voorzitter schatten in wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van aanwezigen bij de Jeugdbeschermingstafel.

•    Op verzoek van ouders en jeugdige mag een vertrouwenspersoon aanwezig zijn. Vertrouwenspersonen nemen in principe echter geen deel aan het gesprek, maar kunnen met goedkeuring van de voorzitter wel worden gevraagd namens ouders en/of jeugdige een toelichting te geven.

•    De volgende partijen mogen een melding doen bij de Jeugdbeschermingstafel: het lokaal team / CJG, Veilig Thuis of de Gecertificeerde instelling, dat/die betrokken is bij het gezin, kan een verzoek tot bespreking doen aan de Jeugdbeschermingstafel.

•    Als een hulpverlener ziet dat de ontwikkeling van een jeugdige bedreigd wordt en /of er zijn aantoonbare risico’s voor zijn veiligheid en/of de ouders of jeugdige kunnen of willen onvoldoende de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van hun kind(eren), bespreekt de hulpverlener  met de ouders de keuzes die zij hebben en welke gevolgen het niet meewerken aan het opheffen van de bedreigingen voor de ontwikkeling van het kind met zich meedraagt. De hulpverlener heeft de mogelijkheid van consultatie bij het adviesteam van de Raad voor de Kinderbescherming en/of Veilig Thuis. Zo nodig zet hij via het lokaal team / CJG een drangtraject in.

•    De hulpverlener heeft met de ouders zoveel mogelijk in het ondersteuningsplan/veiligheidsplan beschreven welke afspraken nodig zijn met ouders en kinderen om de onveilige situatie en/of de ernstige bedreiging van de ontwikkeling op te heffen, welke rol het netwerk daarin speelt en de termijn waarbinnen verwacht wordt dat de doelen gehaald worden. Als dit niet voldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van het kind of de bedreiging voor een goede ontwikkeling van het kind niet kan wegnemen, kan de hulpverlener het lokaal team / CJG of Veilig Thuis vragen een verzoek tot bespreking in te dienen bij de Jeugdbeschermingstafel. De inhoud van dit verzoek wordt besproken met de ouders en de jeugdige vanaf 12 jaar.

•    Een eventueel verzoek aan de Raad om onderzoek te doen wordt altijd via Veilig Thuis of het lokaal team / CJG gedaan of via de GI, die al betrokken is bij het gezin.

•    Verzoeker en betrokken professionals blijven verantwoordelijk voor de veiligheid in het gezin, ook na het doen van een verzoek tot aan het moment van eventuele overdracht/uitspraak kinderrechter. Afspraken hierover worden tijdens het gesprek aan tafel gemaakt

•    De volgende uitkomsten van de Jeugdbeschermingstafel zijn mogelijk:
1.  Vrijwillige hulpverlening onder regie lokaal team / CJG
2.  Niet-vrijblijvende hulpverlening (drang)voor een bepaalde periode
3.  Niet-vrijblijvende hulpverlening met een raadsonderzoek (en na uitspraak rechter dwang)
4.  Alleen een raadsonderzoek.

•    Er wordt altijd een besluit genomen over:
a.    De route die na het overleg Jeugdbeschermingstafel gevolgd gaat worden
b.    De continuering van de hulpverlening en welke hulpverlening nodig is
c.    De veiligheidsafspraken worden zo nodig aangevuld (De verzoeker levert bij het verzoek tot bespreking de meest recente veiligheidsafspraken aan).

Documenten

Contactpersoon gemeenten

Projectleider

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes