Breda | Proeftuinen light VIV-JJI

Start

1 december 2016    

Adres

Galderseweg 7, 4836 AB Breda (bezoekadres)

Projectleider

Corinne Peeters, c.peeters@dji.minjus.nl

Proeftuin

Proeftuin is in opdracht van DJI gestart. DJI is leidend. Er wordt gewerkt vanuit bestaande Dossiers.

Doelgroep

In de periode van 1 november 2016 tot 1 juni 2017 wordt voor alle jongens uit jeugdzorgregio Breda (de regio zoals ook bij het scenario-overleg Breda wordt gehanteerd, die in RJJI Den Hey-Acer worden geplaatst in het kader van preventieve hechtenis) de benadering toegepast die nodig is om te komen tot een trajectplan zorg. Gaande de samenwerking daartoe zal duidelijk worden op welke punten afspraken nodig zijn en worden aanbevelingen gedaan hoe die het beste te formuleren.

Doel

Binnen de S&D Breda wordt met de gemeente, ketenpartners en zorgaanbieders gewerkt aan een viertal deelproducten. Bij de totstandkoming van deelproduct 1, het afsprakenkader rondom trajectplan zorg zullen - naast ketenpartners en zorgaanbieders - ook de jongere en zijn ouders nadrukkelijk een rol. Ieder deelproduct heeft zijn eigen planning.

  1. De totstandkoming van een afsprakenkader om te komen tot een integraal trajectplan zorg.
  2. Een regionaal schema forensische jeugdzorg dat een mogelijkheid biedt om op basis van de geconstateerde behoefte de regionale sociale kaart te benutten.
  3. De definiëring van een schema forensische jeugdzorg op basis waarvan iedere regio weer tot een eigen schema forensische jeugdzorg kan komen, als basis voor advisering door Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aan ZSM tafel, eerste en tweede Raadkamer en wellicht als basis voor een andere bekostigingsstructuur naar analogie van forensische volwassenzorg.
  4. Uiteraard de samenwerking tussen verschillende partners binnen de strafrechtketen en zorgaanbieders; het zogenaamde samenwerkingsverband forensische jeugd. Een verband dat zich verantwoordelijk voelt om in gezamenlijkheid en over de grenzen van de eigen instelling te zorgen voor een passend zorgaanbod en beveiligingsnoodzaak voor de jongere.
  5. Daarnaast buigen de gemeente, ketenpartners en zorgaanbieders zich (al dan niet aan de hand van lopende casuïstiek maar eventueel ook aan de hand van dossiers) over de drie abstractere deelproducten die ofwel een regionaal ofwel een landelijk belang dienen.

Afspraken

  • Begeleidingscommissie en stuurgroep
  • Een randvoorwaarde is dat voor beide proeftuinen een begeleidingscommissie wordt ingesteld. Deze begeleidingscommissie is nauw betrokken bij de uitvoering van de proeftuin, bespreekt voortgang en knelpunten.
  • Projectleider neemt deel aan de stuurgroep voor de JJI proeftuinen. Per proeftuin worden de relevante zaken vastgelegd in een onderling overeen te komen convenant.
  • Conform afspraak worden de gerealiseerde kosten en de bezetting tijdens de uitvoering van de proeftuin periodiek en aan het einde van de proeftuin gerapporteerd op basis van het hiervoor ontworpen en aangeleverde format.

Proeftuinen light VIV-JJI

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes