Breda en Tilburg (City Deals Zorg voor Veiligheid)

Titel aanpak

Re-integratie ex-gedetineerden en jeugd

Gemeenten

Trekkers: Tilburg en Breda

Kenmerken experiment

  • Het wegvallen van basisvoorwaarden (als uitkering, toeslag en zorgplan) bij detentieperiodes van 1-3 maanden belemmert de re-integratie. De kans op recidive en overlast onder deze ex-gedetineerden is hoog.
  • In dit experiment wordt de levensloop van ex-gedetineerden centraal gesteld en wordt de samenwerking tussen de betrokken instanties zoals penitentiaire inrichtingen, reclassering, wijkteams, woningcorporaties en zorgverleners verbeterd.
  • In het experiment wordt onderzocht hoe continuïteit kan worden geboden in bovengenoemde basisvoorwaarden.
  • Daarbij worden waar nodig aanvullende maatregelen voor re-integratie ingezet.
  • Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het programma Continuïteit van zorg, zodat de lessen die hierin naar voren zijn gekomen worden meegenomen.

Documenten en website

Projectleider

Wat zijn de City Deals Zorg voor Veiligheid?

Begin 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van VenJ, VWS, SZW en BZK de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd. Met deze City Deal gaan de ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

 De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten. Het accent ligt daarbij op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben zowel op het gebied van veiligheid als zorg ondersteuning nodig. Ook hebben zij hulp nodig bij budgetbeheer en het reïntegreren op de arbeidsmarkt om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal wordt geboden.

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes