Almere (City Deals Zorg voor Veiligheid)

Titel aanpak

Signalering Risicojeugd en Gezinsaanpak Preventie Jeugdcriminaliteit

Gemeente

Trekker: Almere

Kenmerken experiment

  • Dit experiment richt zich op voorwaarden die voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad belanden. Het experiment focust op jongeren onder de 16 jaar. Zeker bij 12-minners is het mogelijk effectieve preventie in te zetten. Het is tegelijkertijd belangrijk een gecoördineerd hulpaanbod aan de gezinnen aan te bieden. Veel van de gezinnen hebben in het verleden wel een vorm van hulpverlening gehad, maar hun ervaring daarin is vaak negatief.
  • In dit experiment wordt gezocht naar een integrale werkwijze waarbij het gezin en de problematiek centraal staat. Het experiment bestaat uit twee sporen 1) Signalering Risicojeugd waarbij de kenmerken van de doelgroep in kaart worden gebracht om preventie en signalering goed vorm te geven; 2) Gezinsaanpak Preventie Jeugdcriminaliteit.
  • In samenwerking met de Academische Werkplaats Risicojeugd richt dit experiment zich op de ontwikkeling en toetsing van een wijkgerichte intensieve ketenaanpak die zich richt op risicogezinnen waarbij de factoren die bijdragen aan effectieve preventie worden onderzocht en overdraagbaar gemaakt.

Documenten en website

Projectleider

Wat zijn de City Deals Zorg voor Veiligheid?

Begin 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van VenJ, VWS, SZW en BZK de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd. Met deze City Deal gaan de ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.

 De City Deal Zorg voor Veiligheid richt zich op zeven experimenten. Het accent ligt daarbij op kwetsbare personen zoals risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Zij hebben zowel op het gebied van veiligheid als zorg ondersteuning nodig. Ook hebben zij hulp nodig bij budgetbeheer en het reïntegreren op de arbeidsmarkt om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meervoudige problematiek vraagt om een levensloopbenadering, zodat de verschillende interventies op elkaar aansluiten. Daarnaast vraagt het om maatwerk, die door de steden in deze City Deal wordt geboden.

Meer informatie

button-in-kaart-inspiratiekaart-jeugdbes