Asielzoekerskinderen

Sinds 1 januari 2019 is de jeugdhulp voor asielzoekerskinderen van het COA naar gemeenten gegaan. Op deze pagina vindt u alle informatie hierover, waaronder veelgestelde vragen en antwoorden en publicaties met achtergrondinformatie. 

Jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties naar gemeenten

Met de overgang van jeugdhulp van het COA naar gemeenten komt de tijdelijke regeling die sinds 2015 is getroffen te vervallen. Sinds 2016 zijn in pilots in 10 gemeenten al positieve ervaringen opgedaan.

Vraag en antwoord

We hebben voor u belangrijke vragen voor de overgang van jeugdhulp van het COA naar gemeenten op een rij gezet. De Q&A's staan per onderwerp bij elkaar. 

Wettelijke basis

Alle onrechtmatig in Nederland verblijvende kinderen hebben recht op zorg, hulp en bescherming. Hierover staat in de Jeugdwet:  

  • Artikel 1.3 Jeugdwet stelt dat de gemeente uitvoering moet geven aan de voorzieningen die in de wet zijn opgenomen over 'rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen’.

  • ​Artikel 1.2 Besluit Jeugdwet vult aan dat deze verantwoordelijkheid van de gemeente ook geldt voor vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben en die nog geen achttien jaar zijn.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 formeel verantwoordelijk voor het verstrekken van voorzieningen in het kader van de Jeugdwet aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die in de gemeente verblijven, ongeacht hun verblijfsstatus.

Veilig Thuis en crisisdiensten

Veilig Thuis en gemeentelijke crisisdiensten werken ook voor asielzoekerskinderen. Er zijn goede afspraken over de dienstverlening voor deze kinderen én hoe deze doelgroep geïndiceerd en overgedragen wordt naar de jeugdhulpverlening. Ook voor kinderen van asielzoekers zijn Veilig Thuis en gemeentelijke crisisorganisaties inzetbaar. De kosten voor Veilig Thuis voor alle rechtmatig en niet rechtmatig in Nederland verblijvende kinderen zijn voor gemeenten.