Asielzoekerskinderen

In dit dossier vindt u informatie over asielzoekerskinderen.

Jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties naar gemeenten

Per 1 januari 2019 gaat de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten. Sinds 2016 zijn in pilots in 10 gemeenten al positieve ervaringen opgedaan. Met deze maatregel komt de tijdelijke regeling die sinds 2015 is getroffen te vervallen.

Vraag en antwoord

We hebben voor u belangrijke vragen voor de overgang van jeugdhulp van het COA naar gemeenten op een rij gezet. De Q&A's staan per onderwerp bij elkaar. Lees verder.

Wettelijke basis

Alle onrechtmatig in Nederland verblijvende kinderen hebben recht op zorg, hulp en bescherming. Hierover staat in de Jeugdwet:  

  • Artikel 1.3 Jeugdwet stelt dat de gemeente uitvoering moet geven aan de voorzieningen die in de wet zijn opgenomen over 'rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen’.

  • ​Artikel 1.2 Besluit Jeugdwet vult aan dat deze verantwoordelijkheid van de gemeente ook geldt voor vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben en die nog geen achttien jaar zijn.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 formeel verantwoordelijk voor het verstrekken van voorzieningen in het kader van de Jeugdwet aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die in de gemeente verblijven, ongeacht hun verblijfsstatus.

Veilig Thuis en crisisdiensten

Veilig Thuis en gemeentelijke crisisdiensten werken ook voor asielzoekerskinderen. Er zijn goede afspraken over de dienstverlening voor deze kinderen én hoe deze doelgroep geïndiceerd en overgedragen wordt naar de jeugdhulpverlening. Ook voor kinderen van asielzoekers zijn Veilig Thuis en gemeentelijke crisisorganisaties inzetbaar. De kosten voor Veilig Thuis voor alle rechtmatig en niet rechtmatig in Nederland verblijvende kinderen zijn voor gemeenten.