Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en OS: inbreng VNG

Zorg voor substantiële en langdurige ondersteuning van gemeenten in regio’s die vluchtelingen opvangen. En stel geld beschikbaar voor samenwerking op gemeentelijk niveau met landen aan de oostkant van de Europese Unie.

Hiervoor pleit de VNG in aanloop naar de Kamerbehandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2019.

Oostkant EU

In landen van de voormalige Sovjet-Unie zijn op veel plaatsen beloftevolle ontwikkelingen, mensen steken hun nek uit om de lokale democratie te versterken en (daarmee) lokale ontwikkeling te bevorderen. Regelmatig krijgt de VNG krijgt van diverse (verenigingen van) gemeenten verzoeken deze ontwikkelingen te ondersteunen door het delen van kennis en expertise. We zien graag dat het Rijk het belang daarvan onderschrijft en dus ook meer middelen hiervoor vrijmaakt.

Vluchtelingenregio's

We vragen aandacht voor de noodzaak om op substantiëlere en langduriger basis gemeenten in vluchtelingenregio’s te ondersteunen. De instroom van vluchtelingen en de impact daarvan is zó groot, en de capaciteit om daaraan het hoofd te bieden nog zó beperkt, dat zich op termijn grote problemen voordoen als de ondersteuning van niet substantieel genoeg en/of niet lang genoeg wordt geboden.

Meer informatie

Hieronder ons position paper zoals verzonden aan de Tweede Kamer.

Kijk voor onze inbreng op de overige begrotingshoofdstukken op: