Terugblik VNG-commissie Financiën januari

De commissie Financiën kwam 25 januari bijeen. Het Centraal Planbureau gaf een presentatie over het ‘meerjarig onderzoeksprogramma decentrale overheden’. Dat wordt gecontinueerd voor de periode 2018 - 2022. 

Binnen het kernthema Sociaal Domein is een toekomstig onderzoeksonderwerp de Schuldpreventie. De commissie ziet dat onderwerp graag uitgebreid naar Armoedebeleid. Het CPB onderzoekt of dat mogelijk is.

Interbestuurlijk Programma

De VNG is in gesprek met andere overheden over het interbestuurlijk programma. Dit is een programmatische samenwerking met andere overheden op diverse maatschappelijke opgaven uit het regeerakkoord. De VNG en andere bestuurslagen (waaronder IPO en Unie van Waterschappen) praten op dit moment met het kabinet over de gezamenlijke doelen.

Daarbij zijn voor de VNG twee randvoorwaarden van belang. Allereerst wil de VNG dat er een oplossing komt voor de ontstane tekorten in het sociaal domein. Daarnaast mag de besteding van het gemeentefonds niet door het Rijk worden ingevuld. Die keuze ligt bij gemeenten zelf.

De onderhandelingen zijn nog gaande, maar op dit moment zijn de bovenstaande randvoorwaarden nog onvoldoende geborgd. In de commissie Financiën wordt uitgebreid stil gestaan bij de te volgen strategie in de verdere besprekingen met de andere overheden en welke adviezen kunnen worden meegegeven aan het bestuur.

Overdracht

Deze commissie vergadert nog twee keer na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In september start een nieuwe VNG-commissie Financiën met voor een deel nieuwe leden. Daarvoor maakt deze commissie een overdrachtsdocument, dat wordt besproken en afgerond in de resterende twee vergaderingen. Thema’s zijn o.a. accountancy, uitbreiding gemeentelijk belasting gebied, herziening financiële verhouding, middelen sociaal domein.

BTW samenwerkende gemeenten

De commissie is akkoord met het voorstel om te onderzoeken of gemeenten kunnen worden gecompenseerd voor het btw-nadeel via een storting door het Rijk van de extra btw-inkomsten door gemeentelijke samenwerking in het BTW-compensatiefonds.

Meer informatie