Terugblik Commissie Financiën van 9 november 2017

De VNG-commissie Financiën kwam 9 november bijeen. Er is geproken over BUIG, de Financiële gevolgen van het regeerakkoord, Financiering berichtenbox Mijn Overheid en GDI, Accountancy en Bezwaar en beroep bij kwijtschelding.

BUIG

De commissie bereidt het gesprek voor tussen afgevaardigden van de VNG-commissies Werk & Inkomen en Financiën met het Centraal Planbureau over de totstandkoming van het macrobudget. Het CPB geeft dan uitleg over de totstandkoming van het macrobudget. Aansluitend op het overleg met het CPB overleggen de afgevaardigde commissieleden over de vervolgstrategie. Op 30 november is er een bestuurlijk overleg met de nieuwe staatsecretaris.

Financiële gevolgen regeerakkoord

De groei van de algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt in 2018 gekoppeld aan de groei van de totale Rijksuitgaven. De Startnota leidt tot een accres van het Gemeentefonds dat gemiddeld over de kabinetsperiode 5% per jaar is, ruim 2% per jaar hoger dan voor het regeerakkoord. De totale groei komt dan, volgens de huidige raming, uit op ongeveer € 5,4 mld in 2022. Uit de accressen moeten wel de loon- en prijsstijgingen worden betaald.

Het ministerie van Financiën is van plan om investeringen in sportaccommodaties weer vrij te stellen van btw. Tot tevredenheid van de VNG is in de Startnota een reservering  gemaakt van € 240 miljoen om gemeenten en sportverenigingen te compenseren. De integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) wordt in 2020 overgeheveld naar het accres. Voor 2018 en 2019 worden nog aparte afspraken gemaakt voor de loon- en prijsontwikkeling. Hoe dit wordt geïndexeerd, zal in de meicirculaires staan.
Zie de VNG ledenbrief voor een uitgebreider overzicht van de Financiële gevolgen van het regeerakkoord.

Financiering berichtenbox Mijn Overheid en GDI

De commissie adviseert positief over de voorgestelde uitname uit het Gemeentefonds voor de vernieuwing van de berichtenbox MijnOverheid voor 2017.
Dat geldt ook voor de gemeentelijke bijdrage in de structurele financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur voor het jaar 2018.

Accountancy

In 2015 hebben veel gemeenten (circa 50%) moeite gehad om een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en doelmatigheid van de jaarrekening te krijgen. Oorzaak lag bij de decentralisaties. Het onderzoek naar de situatie 2016 is inmiddels gepubliceerd. Gezegd kan worden dat er een significante verbetering is opgetreden. De ingezette verbetermaatregelen hebben effect.

Bezwaar en beroep bij kwijtschelding

De commissie is akkoord met aansluiting bij de nieuwe rijksregeling voor kwijtschelding zodat er voor burgers een eenduidige bezwaar- en beroepsprocedure geldt bij alle overheidslagen. Een verzoek gebeurt voortaan bij voor bezwaar vatbare beschikking. De commissie vindt het probleem van de no-cure no-pay bureaus wel zwaarwegend, maar niet genoeg om burgers een eenduidige procedure te onthouden. De commissie hecht er wel sterk aan dat het probleem van de no-cure-no-pay bureaus apart aan de orde wordt gesteld bij het Rijk, ook in verband met de uitvoering van de Wet WOZ.

Meer informatie