Latere oplevering accountantsverklaring SVB

In een Kamerbrief meldt staatssecretaris Van Rijn (VWS) dat de SVB waarschijnlijk voor de zomer met een accountantsverklaring komt. Deze verklaring hebben gemeenten omstreeks 9 mei nodig voor de financiële jaarafsluiting van het sociaal domein (afrekening van pgb-gelden voor Wmo en Jeugd).

Bij het schrijven van onze ledenbrief van 18 februari was nog de verwachting dat deze accountantsverklaring uiterlijk 1 april afgegeven kon worden. De accountantsdienst van de Sociale Verzekeringsbank heeft echter meer tijd nodig. 

Omstreeks 9 mei nadere controle informatie nodig   

Om de uitkomsten van het controleproces bij de SVB nog tijdig te verwerken, hebben gemeenten en accountants van gemeenten uiterlijk begin mei nadere controle informatie van de SVB nodig. Gemeenten moeten namelijk voor 15 juli de jaarrekening met accountantsverklaring aan Gedeputeerde Staten zenden. 

Gezien de tijd die accountants nog nodig hebben voor review en het opmaken van hun uiteindelijke oordeel en de twee weken inzagetermijn uit de Gemeentewet is rond 9 mei voor gemeenten een uiterst moment om de laatste raadsvergadering voor 15 juli nog te kunnen halen.

Dit betekent voor een aantal gemeenten al een latere behandeling van de jaarrekening in de raad dan anders. Deze gemeenten waren bijvoorbeeld gewend om in mei de jaarrekening in de raad vast te stellen.

Onzeker

Of de auditdienst van de SVB omstreeks 9 mei een accountantsverklaring kan presenteren is allerminst zeker. De VNG overlegt met Rijk en accountantssector hoe met de ontstane situatie om te gaan. Gestreefd wordt naar een voor alle partijen werkzame oplossing. Zodra hier nieuws over is wordt u nader geïnformeerd.

Meer informatie