VNG legt wensen voor begroting 2018 neer bij kabinet

Op woensdag 29 maart was het jaarlijkse voorjaarsoverleg tussen VNG en kabinet over de financiële verhoudingen. De boodschap van VNG-voorzitter Jan van Zanen richting de fondsbeheerders van het Gemeentefonds was duidelijk: 'Gemeenten profiteren nog onvoldoende mee van het economisch herstel’.

'Het gaat beter met Nederland, en dat is maar goed ook. Er is weer meer geld te besteden. Gemeenten profiteren hier alleen nog niet van mee', aldus Van Zanen.

Netjes regelen voor 2018

De VNG riep het kabinet op nog een aantal zaken netjes voor gemeenten te regelen in de begroting van 2018. Stuk voor stuk zijn dat beleidsarme en urgente kwesties. Meer in algemene zin was onze oproep aan het kabinet om het sociaal domein goed over te dragen aan het volgende kabinet. Het gaat om de volgende punten:

  • Rekenfout Wmo/Jeugd
  • Actualiseren volumeafbouw WSW
  • Onderwijsachterstandenbeleid
  • Raadsledenvergoeding (urgent vanwege verkiezingen in 2018)
  • Extra kosten GDI voor 2018
  • Onderzoek naar tekorten sociaal domein

Over een aantal van deze zaken spreken we verder met de direct betrokken bewindspersonen, maar de VNG sprak het kabinet als geheel aan om deze zaken nog in 2018 op te lossen voor gemeenten.

Voorschot op volgende kabinetsperiode

In het Bofv legde de VNG ook nog eens op tafel welke zaken we richting de volgende kabinetsperiode goed geregeld willen hebben. Zoals het terugdraaien van de opschalingskorting, verruiming van het belastinggebied, een brede koppeling van het Gemeentefonds aan de rijksuitgaven, correctie voor BTW op sport, extra geld voor de WSW en extra middelen om te investeren in duurzaamheid.

Overheveling middelen sociaal domein

Er is ook gesproken over de overheveling van de middelen voor het sociaal domein naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Daarover is de volgende afspraak gemaakt:

  • Gemeenten en kabinet zijn het erover eens dat de middelen overgaan, maar alleen als daarover goede indexeringsafspraken kunnen worden gemaakt.
  • Met een nieuw kabinet moeten afspraken komen over brede indexering. De VNG behoudt daarbij de mogelijkheid om de overheveling per 2019 terug te draaien, wanneer daarover geen akkoord wordt bereikt.