Naar een sterkere rol van de raad bij de accountantscontrole

Wat is het belang van de jaarlijkse accountantscontrole voor de gemeenteraad? Wat is de werkwijze en welke rol heeft de raad hierbij? En welke ondersteuning is mogelijk? Deze vragen komen aan de orde in de VNG-handleiding 'Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole'.

De handleiding is opgesteld door een werkgroep van raadsleden, accountants, gemeentelijke controllers en een raadsgriffier. Aan de basis liggen onder meer enquêtes onder 1370 raadsleden, griffiers en accountants.

Nieuwe raadsleden

De handleiding verscheen in maart 2017, ook alvast met het oog op raadsleden die nieuw worden verkozen. De handleiding kan een plek krijgen in het inwerkprogramma van nieuwe raadsleden.

Meer informatie