Gemeenten hebben verantwoording weer beter op orde

Het Ministerie van BZK heeft EY de gemeentelijke jaarrekeningen 2016 laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de verantwoording over 2016 veel beter op orde hadden dan in 2015, toen prioriteit werd gegeven aan continuïteit van de zorg ten opzichte van controle en verantwoording.

Over 2016 heeft 81% van de gemeenten een goedkeurende verklaring gekregen. Dat is een grote sprong voorwaarts ten opzichte het jaar ervoor: toen kreeg de helft van de gemeenten een goedkeurende verklaring. Als er geen fouten en onzekerheden zouden zijn die samenhangen met het PGB, dan zou dit percentage zelfs 87% zijn.

Ook de tijdigheid blijkt afgelopen jaar verbeterd: 92% van de gemeenten leverde voor 15 juli 2017 de jaarstukken 2016 aan bij het CBS.

Inspanningen

De verbeteringen zijn vooral te danken aan de inspanningen die gemeenten en hun ketenpartners hebben geleverd om de administratieve processen beter op orde te brengen en onderling af te stemmen. De cijfers zijn echter nog niet op het peil van voor de decentralisaties, toen gemiddeld zo’n 95% van de gemeenten een goedkeurende verklaring kreeg.

Aanvullende maatregelen

Daarom wil het Rijk voor de gemeenten die nog geen goedkeurende verklaring hebben de volgende maatregelen nemen:

  • Continueren van de activiteiten van de stuurgroep verantwoording
  • (wederom) monitoren van gemeenten, met ditmaal een nadruk op de gemeenten die nog geen goedkeurende verklaring hebben
  • Rondetafelgesprekken en ondersteuning organiseren
  • Aan een specifieke groep gemeenten vragen om een verbeterplan op te stellen
  • Terugkeren naar de situatie waarbij gemeenten die geen goedkeurende verklaring hebben, opgenomen worden op een openbare lijst

Meer informatie