Begroting en verantwoording

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

Ledenbrief accountantscontrole 2016

Het jaar 2016 zal nog een overgangsjaar zijn: het aantal fouten en onzekerheden in de verantwoordingen Wmo en Jeugd van de SVB over 2016 zal niet (veel) lager zal zijn dan over 2015. We verwachten dat ook dit jaar veel gemeenten een niet goedkeurende controleverklaring van de accountant zullen ontvangen bij de jaarrekening 2016.

Hoe zit het met de begroting van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Wetsvoorstellen

Comptabiliteitswet 2016

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad