Begroting en verantwoording

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

Handleiding: verbijzonderde interne controle (VIC)

De handleiding verbijzonderde interne controle (VIC) geeft inzicht in de manieren waarop de VIC kan worden ingericht. Dit wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leiden en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

Hoe zit het met de begroting van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Wetsvoorstellen

Versterking decentrale rekenkamers

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling