Beleidsindicatoren voor begroting en jaarstukken beschikbaar

Het ministerie van BZK heeft de regeling tot vaststelling van de beleidsindicatoren gepubliceerd. Daarmee is vastgelegd dat gemeenten en provincies vanaf 2017 in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van beleid toelichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

De ministeriële regeling en de toelichting daarop zijn te vinden in de Staatscourant.

Vindplaats van de indicatoren

De set beleidsindicatoren en bijbehorende gegevens vindt u op website Waarstaatjegemeente.nl, via de tegel Besluit Begroting en Verantwoording. Het dashboard biedt u de mogelijkheid de gegevens te exporteren naar een Excel-bestand, dat u kunt gebruiken als u de gemeentebegroting en de programmaverantwoording maakt.

U ziet op het dashboard ook indicatoren van andere gemeenten waarmee u uw eigen gemeente kunt vergelijken. In dit bericht vindt u meer informatie over de beleidsindicatoren en BBV (met een uitgebreide toelichting op de indicatoren).

Verplichte indicatoren

Het ministerie heeft het advies van de VNG om een onderscheid te maken tussen indicatoren uit een basisset en een facultatieve set niet overgenomen. Er zijn namelijk geen onderzoeken voor handen waaruit landelijk beschikbare data komt.

Om praktische redenen is in de ministeriële regeling ook geen meetdatum voor de beleidsindicatoren opgenomen. Gemeenten dienen bij het maken van de begroting en de programmaverantwoording de meest actuele cijfers van waarstaatjegemeente.nl te gebruiken. Om duidelijk te houden welke cijfers precies gebruikt zijn, behoren de bron en het jaar waaruit deze beleidsindicatoren komen (de periode) te worden vermeld in de begroting en de programmaverantwoording. Deze richtlijn zal ook in de meicirculaire 2016 worden opgenomen.

De gegevens onder het taakveld ‘bestuur en organisatie’ worden niet automatisch ingevuld. Hier moeten gegevens uit de eigen gemeentelijke administratie ingevuld worden. Omdat elke gemeente over deze informatie beschikt, en dit relevante informatie is,  is er voor gekozen ook deze indicatoren toe te voegen aan de set beleidsindicatoren.

Meer informatie

Het besluit om beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en programmaverantwoording, om zo een betere financiële vergelijkbaarheid mogelijk te maken, komt onder andere voort uit het traject van de commissie Vernieuwing en Verantwoording BBV: