VNG reactie op Actieplan Lokale Rekenkamers

woensdag 15 juni 2016

Geachte heer Plasterk,

In juli 2015 heeft u aan de Tweede Kamer het Actieplan Lokale Rekenkamers aangeboden. Met het Actieplan Lokale Rekenkamers heeft u voorstellen gedaan om te stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers komen en dat de kwaliteit van rekenkameronderzoek verbetert. Graag willen wij u met deze brief kennis geven van de visie van de VNG hierop.

Gemeenten onderschrijven niet uw visie dat de oplossingen die in het Actieplan Lokale Rekenkamers worden voorgesteld de meest efficiënte oplossingen zijn voor de problemen van lokale rekenkamers. In dit Actieplan heeft u voorgesteld om de kwaliteit van het rekenkameronderzoek te verbeteren, en te stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers komen door onder andere het schrappen van de bepalingen inzake de rekenkamerfunctie uit de Gemeentewet. Dit zal er volgens u toe leiden dat gemeenten hun wettelijke opdracht voldoende gewicht toekennen en overwegen om samenwerking op te zoeken met andere rekenkamers of een gezamenlijke rekenkamer in te stellen.
In combinatie met aandacht voor de manier waarop de budgetten voor rekenkamers zich ontwikkelen, zal dit naar uw verwachting leiden tot efficiënter en effectiever rekenkameronderzoek en derhalve een versterkte positie van rekenkamers in het lokale bestel.
De in het Actieplan beschreven plannen om de bepalingen inzake de rekenkamercommissie uit de gemeentewet te schrappen betekenen echter dat een groot deel van de gemeenten de formele vormgeving van hun rekenkamer(verordening) moet aanpassen. Dit voegt niet noodzakelijkerwijs iets toe aan het functioneren of presteren van de rekenkamer. Deze oplossing doet dan ook geen recht aan de 92% van de gemeenten waar wel een functionerende rekenkamer(commissie) is.