Consultatie wijzigingsbesluit BBV

woensdag 30 september 2015

Geachte heer Livius,

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik tot het geven van een advies over het besluit tot wijziging van het BBV ( het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) met als dagtekening 2 september 2015. 

Kern van de wijzigingsvoorstellen vormen de adviezen van de commissie Vernieuwing BBV, de commissie Depla. Daarnaast vindt een aantal wijzigingen plaats in verband met de Wet modernisering VPB en de verantwoording van de grondexploitatie.