Terugblik Commissie Financiën van 8 juni 2017

De VNG-commissie Financiën kwam 8 juni bijeen. Er is geproken over: herziening financiële verhouding, het formatiespel, Verdeelmodel Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) en legesopbrengst.

Herziening financiële verhouding

Een delegatie van het Ministerie van BZK geeft een toelichting op het rapport 'Rekening houden met verschil. Het rapport zelf is op moment van vergadering nog niet vrijgegeven, bij aanbieding aan de Tweede Kamer wordt het rapport openbaar.

Het rapport is opgesteld door BZK en heeft als uitgangspunt het stelsel van financiële verhoudingen, dat door de jaren heen steeds complexer is geworden. Daardoor is de huidige verdeling weinig transparant voor lokale bestuurders.

Bovendien krijgen gemeenten met grote regelmaat te maken met aanpassingen. Dit komt de stabiliteit van gemeentefinanciën – en daarmee van het beleid – niet ten goede.

Daarnaast zijn er belangrijke nieuwe gemeentelijke opgaven, waarvan het van belang is dat ze meer weerspiegeld worden in de beschikbare financiële arrangementen. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot een aantal wensen voor de invulling van de financiële verhoudingen. Het rapport behandelt daarvoor een aantal opties; bedoeling is te peilen of daarmee een goed weg is ingeslagen.

Formatiespel

Voor de onderhandelingen bij de kabinetsformatie is het noodzakelijk inzicht te krijgen in onderwerpen die gemeenten op financieel gebied belangrijk vinden. Het VNG-formatiespel kan daarbij helpen.

In het spel moeten de deelnemers - met een vast bedrag aan middelen - investeringskeuzes maken waarbij gekozen kan worden uit 19 onderwerpen. De deelnemers spelen het spel in 2 ronden, waarbij in ronde 2 opnieuw een keuze moet worden gemaakt uit dezelfde onderwerpen, maar nu met de helft aan middelen uit ronde 1. Op die manier wordt men gedwongen om - op speelse wijze - prioriteiten te leggen.

BUIG

De staatssecretaris heeft tijdens het Bestuurlijk Overleg van 1 juni 2017 BO aangegeven dat volgens haar aan het huidige verdeelmodel niet veel meer valt te verbeteren. De VNG-commissie Financiën blijft van mening dat het verdeelmodel tot onacceptabele uitkomsten leidt en dat het beschikbare macrobudget ontoereikend is voor een goede uitvoering van taken. Wordt vervolgd.

Legesopbrengst

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging bouwen, is een motie aangenomen die de minister van BZK oproept een bestuursakkoord te sluiten met gemeenten over een substantiële verlaging van de leges. In de commissie wordt gediscussieerd over een reactie hier op. 

Meer informatie