Europese Commissie opent de discussie over EU-begroting

De Europese Commissie presenteerde 28 juni een discussiestuk over de toekomst van de financiën van de EU. De centrale vraag is hoe de hervorming van de Europese begroting eruit kan zien. De Europese Commissie presenteert hiervoor verschillende scenario’s.

Vragen die spelen bij de hervorming van de begroting zijn: hoe kan de EU de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de migratie, klimaatverandering, veiligheid en defensie, gezamenlijk het hoofd bieden? En hoe verhoudt zich dat tot de huidige investeringen in bijvoorbeeld het cohesiebeleid en het gemeenschappelijke landbouwbeleid?

Overzicht

Het discussiestuk of paper geeft een overzicht van de Europese begroting van de afgelopen jaren en schetst op hoofdlijnen de ontwikkelingen die dwingen tot scherpere beleidskeuzes tussen bestaande en nieuwe uitdagingen, of aanvullende inkomsten voor het budget. De EU-begroting moet veranderen om te kunnen blijven voldoen aan de eisen en wensen van de huidige Europese Unie.

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor de discussie over de Europese begroting is de Europese toegevoegde waarde. Waar moet het Europese budget aan worden besteed? Daarbij gaat de aandacht uit naar veiligheid, economische ontwikkeling, solidariteit, duurzaamheid, migratie en externe betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Een ander aandschtspunt zijn de aanpassingen en kortingen die de afgelopen jaren zijn opgestapeld en de begroting complex en ondoorzichtig hebben gemaakt.

Meerjarig financieel kader

Het paper over de toekomst van de Europese begroting hangt nauw samen met het voorstel over het volgende meerjarig financieel kader (MFK). De Commissie heeft tevens aangekondigd dat haar definitieve voorstel voor het nieuwe MFK in de lente of begin zomer 2018 verschijnt. Het MFK stelt de financiële grenzen voor de EU. De voorstellen voor het toekomstige landbouwbeleid (GLB) en cohesiebeleid volgen kort daarna.

Bepalend

De discussies over de Europese begroting en het MFK zullen bepalend zijn voor de inzet van de Europese budgetten. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor de Europese structuur- en investeringsfondsen waar bijvoorbeeld grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten (Interreg), sociale- en werkgelegenheidsprojecten (ESF) en regionale ontwikkeling (EFRO) uit worden gefinancierd.

Witboek over de toekomst van de EU

Het voorstel voor een EU-begroting maakt onderdeel uit van vijf thematische discussienota’s die de Europese Commissie presenteert in het kader van het debat over de toekomst van de EU. Dit debat is op 1 maart jl. gelanceerd met het Witboek over de toekomst van de EU: de wegen naar eenheid voor de EU van 27. De discussie over de Europese begroting volgt deze lijnen. Ook voor de financiën worden de vijf scenario’s langsgelopen en inzichtelijk gemaakt welke consequenties dit zou hebben.

Diverse documenten

Naast het paper over de EU-begroting zijn de afgelopen maanden diverse documenten gepresenteerd: papers over het benutten van de mondialisering (rol EU in de wereld), de sociale pijler van de EU, de Economische en Monetaire Unie (van belang inzake de Wet HOF), de toekomst van Europa’s defensie.

Het paper is het startpunt van de discussie. De komende tijd zullen evenementen plaatsvinden om het debat over de Europese begroting met een breed publiek te voeren.

Meer informatie