Transport

A. Witboek Europese vervoersruimte

De ontwikkelingen:

Het Witboek is in het najaar van 2011 in het EP en Raad besproken.

Samenvatting Commissievoorstel:

Op 28 maart 2011 is het Witboek Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem gepubliceerd. Dit Witboek is gericht op een herziening van het huidige transportbeleid. Daarbij wordt o.a. gekeken naar het minder afhankelijk zijn van olie, modernisering van de infrastructuur en verbeterde mobiliteit door koppeling van management -en informatiesystemen.

Het proces gaat gepaard met de Mededeling van de Routekaart 2050 voor een koolstofarme economie (maart 2011) en de Mededeling betreffende het plan voor energie-efficiëntie (maar 2011).

Het vormt tevens een integraal onderdeel van de Resource Efficiency Initiative, een van de kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie. In dit flagship geeft de Europese Commissie aan dat het witboek de bronmaatregel is voor de aanscherping van de EU luchtkwaliteitbeleid! 

VNG standpunt:

Samen met het IPO is een position paper opgesteld. Belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Gezien het hoge ambitieniveau van het Witboek pleit VNG voor het opstellen van een actieplan met daarin tussendoelen, concrete maatregelen (zoals EU bronmaatregelen) en evaluatiemomenten.
  • Inzetten op bronbeleid (luchtkwaliteit, geluid, verkeersveiligheid) bij de voertuigen;
  • Decentrale overheden ondersteunen in plaats van planverplichtingen op te leggen;
  • Beprijzing ( de vervuiler betaalt);
  • Duidelijke transitiepaden;
  • Pro-actieve aanpak knellende regelgeving en opstellen van Europese standaarden om tbv innovatie.