Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

De ontwikkelingen:

In oktober 2011 heeft de Commissie haar voorstellen voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma gepresenteerd. 

Samenvatting Commissievoorstel:

De Commissie is bezig met de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) voor de periode na 2013. POP is het plattelandsontwikkelingsprogramma van het GLB. Het stelt fondsen beschikbaar voor het versterken van de landbouwsector, het verbeteren van natuur en milieu, de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelands-economie. Het rijk is vooralsnog geen voorstander van continuering van de POP-gelden via decentrale overheden en zet in op ondersteuning van de boeren. Europese Commissie wel voorstander van deze continuering.

Provincies zijn vanuit bestuursakkoord eerste aanspreekpunt voor ministerie op dit dossier. EL&I staat echter ook open voor inbreng gemeenten.

Ook speelt dat elke lidstaat een overkoepelende strategie moet opstellen voor de inzet van de structuurfondsen ESF en EFRO, en POP en het EVF (visserijfonds). Deze strategie wordt het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) genoemd. Hierin moet worden geformuleerd die fondsen op een integrale wijze zullen worden ingezet.  VNG is betrokken bij het opstellen van dit GSK.

VNG standpunt:

In ontwikkeling. VNG zet nu in op belang van de rol van lokale overheden in plattelandsontwikkeling en daaraan gerelateerd de betrokkenheid bij de nationale invulling van dit programma en het GSK. Voor de inhoudelijke inbreng werkt VNG samen met o.a. P10.  

Links:

Ter informatie