Mensenrechten

De ontwikkelingen:

Het Congres Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa (Congres) heeft indicatoren opgesteld om in toekomstige monitoringrapporten de staat van mensenrechten op lokaal niveau te kunnen beschrijven.

Samenvatting standpunt:

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in de implementatie van mensenrechten. Lokale en regionale overheden in de beste positie zijn om problemen te identificeren en acties te ondernemen, door de nabijheid bij hun burgers. Bij de toenemende verantwoordelijkheden van lokale overheden is het bewustzijn van bestuurders omtrent mensenrechten cruciaal. Ook is er een belangrijke link tussen burgerparticipatie en mensenrechten: burgers kunnen alleen meer participeren in het lokale leven als zij weten wat hun rechten en plichten zijn.

Het Congres wil de balans opmaken van de situatie van mensenrechten op lokaal en regionaal niveau in de lidstaten en deze gegevens analyseren om concrete acties voor te stellen. Tevens wil het lokale politici tijdens de monitoringbezoeken bewuster maken van hun rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot mensenrechten en relevante informatie verzamelen om de activiteiten van het Congres hierop aan te laten sluiten.

VNG standpunt:

De VNG wil een vertaalslag maken van internationale en nationale mensenrechten naar lokaal beleid en dit versterken. Om mensenrechten tot conceptuele realiteit te maken is een grote uitdaging voor gemeenten.

Activiteiten:

Daarom zet de VNG in maart een vragenlijst uit onder haar leden over dit onderwerp, in samenwerking met Amnesty International. In oktober 2012 wordt een brochure over de rol van mensenrechten in gemeenten uitgegeven tijdens de European Local Democracy Week.

Ter informatie

Links: