Lokale autonomie

De ontwikkelingen:

In 2013 zal de staat van lokale en regionale democratie in Nederland worden geanalyseerd door het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Het betreft een reguliere monitoring, zoals die periodiek wordt uitgevoerd in alle lidstaten (47) van de Raad van Europa.

De VNG heeft besloten een proactieve rol te spelen in het voortraject, door een rapport op te stellen waarin trends worden uitgelicht op het gebied van de politieke, financiële en administratieve autonomie van lokale overheden. Met name wordt er gekeken naar de interbestuurlijke verhoudingen in processen zoals de decentralisatie, maar ook de regiovorming en financiële verhoudingen. Ook wordt een beschrijving gemaakt van de huidige staat van mensenrechten op lokaal niveau, waarbij gedacht kan worden aan de antidiscriminatievoorzieningen, de situatie van arbeidsmigranten en toegang tot educatie.

De VNG kan op deze manier invloed uitoefenen op de inhoud en richting van het rapport dat in 2013 door het Congres van de Raad van Europa wordt opgesteld. Het monitoringsrapport van de Raad van Europa in 2013 kan op haar beurt weer handvatten bieden om de lobby van de VNG in Nederland te versterken.

Het onderzoek kan inbreng en uitkomsten van het herprioriteringsproces dat de VNG in 2012 doorloopt en het traject visie binnenlands bestuur meenemen, afhankelijk van het tijdspad van de   verschillende trajecten. Tevens kan aangesloten worden bij proces van de periodieke beschouwingen van de Raad van State, die qua tijdpad enigszins gelijk aan het onderzoek lopen. De resultaten zullen in een high level bijeenkomst in het Atrium in de tweede week van oktober worden gepresenteerd.

Activiteiten:

In het kader van het onderzoek, zullen de volgende activiteiten worden ondernomen:

 1. Vaststellen themalijst (februari – april 2012)
 2. Onderzoek door universiteit of onderzoekinstituut (maart – september 2012)
 3. Workshops en interviews (mei – september 2012)
  • 4 regionale workshops
  • Utgebreidere interviews met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Wethouders, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers.
  • Ledenpeiling: korte questionnaires die uitgezet worden onder leden van de VNG
  • Lunchbijeenkomst “Wat vragen wij aan Europa” voor VNG-medewerkers over voortgang van het onderzoek (bijvoorbeeld op 9 mei, de dag van Europa).
  • Korte presentatie aan het bestuur en de bestuurlijke commissies in juni en september over de voorlopige uitkomsten van de workshops en interviews en stand van zaken van het rapport.
 4. Eerste versie van het rapport en herziening (eind september 2012)
 5. Presentatie van het eindrapport (oktober 2012)

  De eindrapport zal in Nederland in de tweede week van oktober (mogelijk op 11 oktober, voorafgaand aan de Bestuursvergadering), in het kader van de European Local Democracy Week worden gepresenteerd in een bijeenkomst in het atrium van de VNG. Het eindrapport zal ook worden gepresenteerd en aangeboden aan de Lokale Kamer van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa tijdens de oktobersessie (16-18 oktober).

Ter informatie