Europees Sociaal Fonds (ESF)

De ontwikkelingen:

Commissie heeft in najaar 2011 voorstel voor een nieuwe ESF verordening gepresenteerd voor na 2013. Het voorstel is onderdeel van een overkoepelend wetgevingspakket voor het toekomstige cohesiebeleid van de Unie.

Samenvatting Commissievoorstel:

De Commissie heeft voorgesteld  dat ESF gelden ingezet gaan worden op arbeidsparticipatie en armoedebestrijding en o.a. terugdringen aantal voortijdig schoolverlaters. Dit zijn ook de EU 2020 doelen op het sociale terrein. Tevens moet er meer dan in het verleden gewerkt worden met resultaten en zijn doelen gekoppeld aan conditionaliteiten die uiteindelijke uitkering van gelden bepalen. Het voorstel bevat ook nieuwigheden zoals een koppeling aan een partnerschapscontract (met andere EU fondsen als EFRO, POP) en praktische zaken als een joint action plan, waarbij de Commissie meer met resultaatgerichte programmafinanciering wil werken.

VNG standpunt:

De Bestuurlijke Commissie W&I heeft de lead in bepaling van het VNG standpunt. VNG vindt dat ESF gelden zo eenvoudig mogelijk moeten kunnen worden aangevraagd en verantwoord. Momenteel wordt met  de achterban aan welke thema’s de toekomstige fondsen besteed zouden moeten worden en wordt ook nagedacht over de vorm en het beheer.  De bestuurlijke commissie Werk en Inkomen van de VNG heeft aangegeven dat het geld in het sociale domein moet blijven, dat de bureaucratie moet worden verminderd. Ook is de wens uitgesproken voor breed inzetbare fondsen die ook voor kleinere gemeenten toegankelijk zijn. Hiervoor moet er een duidelijke koppeling met regionale gemeenten

Links:

Ter informatie