Europa 2020

Nationale hervormingsprogramma's (NHP) en het Europees semester

Europa 2020 is de Europese strategie om meer duurzame groei en werkgelegenheid te creëren in de Europese Unie. Hiertoe wordt op Europees niveau beleid gemaakt, maar ook aan de lidstaten wordt gevraagd om elk jaar plannen te maken die de doelen van de Europa 2020-strategie vertalen naar nationale doelen. Dit gebeurt in het Europees semester.

De reguliere EU2020-procedure bevat jaarlijks een Europees semester. Het Europees semester is er met name om tot een betere verankering van Europese afspraken in het nationale beleid te komen en zo de economische beleidsafstemming te versterken.

Daarom worden nationale beleidsvoornemens gezamenlijk besproken en getoetst aan de gezamenlijke Europese afspraken. Deze nationale beleidsvoornemens worden geformuleerd in nationale hervormingsprogramma’s (NHP). Hoewel de aanbevelingen geen verplichtend karakter kennen, is het element van peer pressure heel belangrijk.

Voortgang

Het Europees semester begint met een jaarlijkse groeianalyse van de Europese Commissie in het najaar. Dit document beschrijft de voortgang van de EU2020-strategie in het voorgaande jaar en beziet wat lidstaten hebben gedaan met de (landenspecifieke) aanbevelingen.

Vervolgens geeft de Europese Voorjaarsraad oriëntaties aan lidstaten en op EU-niveau. De lidstaten moeten deze oriëntaties simultaan vertalen in hun NHP’s (op basis van EU2020) en stabiliteitsprogramma's (op basis van het Stabiliteits- en Groeipact). Het NHP zal medio april bij de Europese Commissie worden ingediend. Vervolgens zal de Europese Commissie op basis van de ingediende NHP’s en stabiliteitsprogramma's landenspecifieke aanbevelingen formuleren.

Nationaal Hervormingsprogramma

Het Nationaal Hervormingsprogramma geeft weer hoe Nederland invulling geeft aan de Europese doelen voor een sterkere economie in 2020.

Doelstellingen EU

De EU heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

Slimme groei (innovatieve ontwikkeling)

Kerndoel: in 2020 moet 3% van het Europees BBP worden geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Duurzame groei (ecologische duurzaamheid)

Kerndoel: de klimaat- en energiedoelstellingen “20/20/20” moeten worden gehaald:

 • 20% vermindering van de uitstoot van drijfgassen
 • 20% gebruik energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen
 • 20% verbetering van de energie-efficiëntie

Inclusieve groei (sociale aspecten)

Kerndoelen:

 • 75% werkgelegenheid
 • minder dan 10% voortijdig schoolverlaters
 • 40% van de bevolking met afgemaakte tertiaire opleiding
 • vermindering van inwoners die leven onder armoedegrens met 20 miljoen mensen

Gemeentelijke onderwerpen

Het Rijk formuleert het NHP-beleid dat bijdraagt aan bovenstaande doelstellingen. Voor een groot aantal van deze doelstellingen zijn decentrale overheden als partners cruciaal. Dit zijn in elk geval de doelstellingen:

 • Duurzaamheid en energie-efficiëntie
 • Arbeidsparticipatie
 • Armoedebeleid
 • Vroegtijdig schoolverlaten
 • Innovatie

Nationaal Hervormingsprogramma 2014

De VNG wordt samen met het IPO de G4 en de G32 betrokken bij het NHP. Op 15 januari 2014 heeft het Rijk een startbijeenkomst georganiseerd waarbij de verschillende partners voor het eerst met elkaar hebben gesproken over het NHP. Deze bijeenkomst krijgt vervolg tijdens een groot kick-off seminar georganiseerd door VNG en G32 op 6 februari 2014. Tijdens deze bijeenkomst zal de inzet van de decentrale overheden in de vorm van kernboodschappen aan het Rijk overhandigd worden.

Meer informatie