Energy & Climate

A.  energie-efficiëntie

De ontwikkelingen:

De definitieve voorstellen rond energie-efficiëntie zijn gepubliceerd.

Samenvatting Commissievoorstel:

In de richtlijn stelt de Commissie op een breed scala van terreinen van energiebesparing maatregelen voor. De belangrijkste zijn:

  • Lidstaten stellen nationale streefdoelen voor 2020 vast;
  • De publieke sector moet jaarlijks 3% van het totale vloeroppervlak renoveren;
  • Bij aankoop van goederen, diensten en werken moet voldaan worden aan de hoogste eisen voor energie-efficiëntie;
  • Energiebedrijven moeten jaarlijks 1,5% van het energiegebruik bij hun klanten besparen (inclusief bijbehorend sanctiemechanisme) of lidstaten moeten alternatieve maatregelen nemen om dat doel te bereiken. Deze alternatieve maatregelen moeten dan wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie;
  • Nieuwe elektriciteitscentrales moeten uitgerust worden met apparatuur voor restwarmtebenutting en mogen alleen daar worden gebouwd waar afvalwarmte benut kan worden. Hetzelfde geldt voor ingrijpende renovaties van centrales. De tekst kent wel uitzonderingsbepalingen, waaronder een uitzondering op basis van een negatieve kosten/baten analyse.

VNG standpunt:

De VNG is kritisch over de haalbaarheid van het verplichte renovatiedoel van publieke gebouwen. Renovatieplannen wordt door de gemeenteraad vastgesteld, waarbij lokale omstandigheden in acht worden genomen. Daarbij is er veel onduidelijk over het aantal publieke gebouwen, de definities in het voorstel van de Commissie en de haalbaarheid. Naast het renovatiedoel is de VNG kritisch over de verplichtingen voor duurzaam inkopen. VNG vindt dat duurzaam inkopen vrijwillig moet zijn. CEMR position paper komt grotendeels overeen met VNG standpunten.