Cohesiebeleid

Het Europees Cohesiebeleid is er op gericht om de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau te verkleinen. 

De ontwikkelingen

Het Cohesiebeleid 2014-2020 staat in het teken van de Europa2020-strategie, de strategie gericht op duurzame economische groei en banen in Europa. Voor de periode 2014-2020 is er een totaalbudget van 325 miljard EUR beschikbaar voor het Cohesiebeleid. Nederland ontvangt hieruit ongeveer 1,4 miljard EUR.

Het budget voor Nederland komt uit twee fondsen: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Europees Sociaal Fonds (ESF). Het EFRO wordt in Nederland ingezet via vier landsdelige programma’s voor de bevordering van innovatie (in het bijzonder kennisvalorisatie) en een koolstofarme economie. Uit het EFRO worden ook de programma’s voor Europese territoriale samenwerking (ETS) gefinancierd. Het ESF wordt in Nederland via een nationaal programma uitgevoerd om mensen via training en opleiding dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Bij de uitvoering van het ESF-programma spelen de arbeidsmarktregio’s een belangrijke rol.

De Europese Commissie dient in 2018 haar voorstellen te presenteren voor de Europese begroting na 2020 en daaraan gekoppeld het Europese Cohesiebeleid. Hoewel de nieuwe cohesieprogramma’s pas in 2015 echt van start kunnen gaan, geldt 2015 ook als startpunt van het debat over het nieuwe Cohesiebeleid na 2020.

Gemeenten krijgen via de arbeidsregio’s ESF voor de re-integratie van werkzoekenden en langdurig werklozen en nemen direct en indirect deel aan innovatie- en duurzame energieprojecten in het kader van EFRO. Via het EFRO worden gemeenten bovendien in staat gesteld om met gemeenten in andere lidstaten samen te werken via het programma Europese Territoriale Samenwerking (ETS), in het verleden Interreg getiteld.

Inzet VNG

De VNG zet zich in voor behoud van de EU-fondsen voor de gemeenten en een verdere vereenvoudiging van de uitvoeringsregels.

Meer informatie