Bodem

A. Thematische Strategie en Richtlijn

De ontwikkelingen:

Het proces vindt zich in de eerste lezing van de besluitvormingsfase. Het Europees Parlement heeft haar werkzaamheden afgerond. De milieuraad heeft het voorstel voor de richtlijn voorlopig geblokkeerd.

Samenvatting Commissievoorstel:

Bescherming van Europese bodems tegen erosie en verontreiniging om de kwaliteit en duurzame exploiteerbaarheid van de bodem te garanderen. Waarschijnlijk wil de EU dat de lidstaten overzichten maken van bodemproblemen (zoals vervuiling, erosie en verzilting) en dat ze kwetsbare gebieden aanwijzen.

VNG standpunt:

VNG is van mening dat de Europese Unie betreffende bodem een ondersteunende en stimulerende rol heeft. VNG gaat akkoord met de thematische strategie bodem, omdat de bodemproblematiek hiermee op geïntegreerde en procesmatige wijze wordt benaderd en hiermee het lokale en regionale karakter van de bodemproblematiek wordt benadrukt. VNG heeft reserves ten opzicht van de kaderrichtlijn. Het karakter van de richtlijn, flexibel dient te zijn en geen kwantitatieve normen mag bevatten.

De belangrijkste punten van de VNG zijn:

  • VNG hecht grote waarde aan het creëren van een open communicatieplatform.
  • VNG vraagt de Europese Commissie om twee handreikingen op te stellen waarin alle kennis, mogelijke oplossingen, “best practises” en financiële regelingen worden weergegeven; 
  • VNG stelt voor om voor de implementatie van de richtlijn het volgende tijdschema op te stellen:
  1. In de eerste fase identificeren de lidstaten de risicogebieden en stellen een inventaris op (zie artikel 16 sub b, c en e van de richtlijn).
  2. De Europese Commissie stelt de handreikingen met best practices op.
  3. In de tweede fase stellen de lidstaten stellen een maatregelenpakket op (zie artikel 16 sub a, d, f en g van de richtlijn).
  • VNG wil geen directe verplichtingen voor de relevante autoriteiten moet worden vastgelegd voor het daadwerkelijk opruimen en beheersen van verontreinigde locatie en wil functiegericht saneren.

VNG stelt voor om geen uitgebreide Europese rapportageverplichting te creëren maar in plaats daarvan dat de lidstaten van hun eigen rapportagesysteem gebruik kunnen maken en dat de Europese Commissie toegang krijgt tot deze informatie.

Links:

Ter Informatie:

Position papers:

Persberichten: