ITEM jaarconferentie: grenseffectenrapportage gepresenteerd

Onlangs vond in Brussel de ITEM jaarconferentie plaats. ITEM heeft de grenseffectenrapportage aangeboden aan Thomas Antoine (secretaris-generaal Benelux), Jeroen Lenaers (Lid Europees Parlement) en Martín Guillermo Ramírez (secretaris-generaal Vereniging van Europese Grensregio’s).

Ook werd er gesproken over problemen die zich in grensregio’s voordoen, oplossingen hiervoor en het belang van effectieve grensoverschrijdende samenwerking.

ITEM Jaarconferentie

In de panelsessies werden de onderwerpen grenseffectenbeoordeling, erkenning van diploma’s en het bestuur van grensoverschrijdende regio’s in de toekomst behandeld. Het werd duidelijk dat bij dit soort problemen de burgers prioriteit moeten krijgen bij beleidsvorming. Daarnaast werd er opgeroepen om bij nationale besluitvorming rekening te houden met grenszaken en grensregio’s, omdat dit nu nog onvoldoende wordt gedaan.

Grenseffectenrapportage

Ieder jaar kunnen bij ITEM dossiers worden aangedragen voor een analyse van grenseffecten, resulterend in de jaarlijkse grenseffectenrapportage. In de rapportage van 2018 is op zes verschillende onderwerpen onderzoek gedaan naar effecten in de grensregio’s, waaronder de verhoging van het lage btw-tarief en de regeling van pensioenleeftijden. Met dit initiatief wordt meer inzicht verkregen in de impact op grensregio’s van Europese en nationale wetten en beleid.

Voorstel verordening grensoverschrijdend mechanisme

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een verordening voor een grensoverschrijdend mechanisme op vrijwillige basis, met als doel juridische en administratieve belemmeringen in grensregio’s te verhelpen. Met dit mechanisme kan een lidstaat bij een grensoverschrijdend project de wetgeving van de aangrenzende lidstaat overnemen zodat het project niet aan twee verschillende nationale wetgevingen hoeft te voldoen. Bouke Arends, lid van VNG-commissie Europa en Internationaal, is momenteel rapporteur op dit onderwerp voor het Comité van de Regio’s.

Meer informatie