EP en CvdR vergaderen over Europees Cohesiebeleid na 2020

Tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden vond de gezamenlijke REGI-COTER vergadering plaats. Europarlementariërs en de lokale leiders van het Comité van de Regio’s (CvdR) bundelen hun krachten om het cohesiebeleid in de periode 2021 – 2027 te versterken.

Op 9 oktober vond in Brussel de gezamenlijke REGI-COTER vergadering plaats. Hierbij spraken de commissies REGI (EP-commissie Regionale Ontwikkeling) en COTER (CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting) over hoe de Europese Structuur en  Investeringsfondsen (ESI-fondsen) na 2020 beschermd en verbeterd kunnen worden.

CvdR en EP bundelen krachten

De leden van het Comité en het Parlement zijn het erover eens dat de ESI-fondsen moeten worden toegespitst op specifieke regionale prioriteiten en flexibel genoeg moeten zijn om uitdagingen aan te gaan zoals migratiestromen, demografische veranderingen en risico’s op natuurrampen. Ze zijn het oneens met het Commissievoorstel om het cohesiebeleid-budget in de periode 2021 – 2027 te verlagen met 10% en ze dringen erop aan dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in een gemeenschappelijk kader worden geplaatst.

ESI-fondsen 2021 – 2027

De REGI-COTER vergadering is een jaarlijkse gezamenlijke debatsessie van leden van het Parlement en het Comité over het Europees regionaal beleid. Gezien de Commissievoorstellen voor het regionaal beleid voor de periode 2021-2027 van mei jl. nam ook Corinna Creţu (Eurocommissaris Regionaal beleid) deel aan de vergadering.

Belang Nederlandse gemeenten

Het EP is medewetgever wat betreft het Europees regionaal beleid, het zgn. cohesiebeleid, dat uit de ESI-fondsen wordt gefinancierd. Samen met de lidstaten, verenigd in de Raad, moet het EP tot een compromis over de voorstellen van de Commissie komen.

Nederlandse gemeenten en provincies maken volop gebruik van de ESI-fondsen voor onder meer het bevorderen van innovatie en het helpen van mensen aan een baan. De VNG volgt daarom de ontwikkelingen in Brussel en Straatsburg komende maanden nauwgezet.

Meer informatie