Europa

Afspraken op Europees niveau werken door op nationaal en regionaal niveau. Europese subsidies, kennisdeling en belangenbehartiging zijn van belang voor de ontwikkeling van steden en regio's.

VNG-visie op Europa

Gemeenten in Nederland kunnen niet meer om de EU heen, zoals de EU niet zonder gemeenten kan om tot een succesvolle uitvoering van haar beleid en regelgeving te komen. Daarbij is de EU niet alleen regelgever en controleur, maar ook gesprekspartner en biedt zij een platform aan.

De Europese Agenda van de VNG 2019

De VNG stelt jaarlijks een Europese Agenda op waarin een selectie van de belangrijkste Europese onder-werpen voor gemeenten zijn opgenomen. De Europese Agenda van de VNG bepaalt de inzet in Den Haag, Brussel en Straatsburg. De agenda neemt als uitgangspunt de prioriteiten uit de VNG Agenda 2019, het werkprogramma van de Europese Commissie voor 20191 en de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode 2017-20202. Ook de maatschappelijke opgaven in Nederland en Europa zijn in de agenda meegenomen. De agenda is afgestemd met de betrokken bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG, en de achterban bestaande uit het VNG-Europanetwerk van G4, G40, PMG en P10.

Brexit-loket voor decentrale overheden

De Brexit heeft ook effect op Nederlandse gemeenten: denk aan export en werkgelegenheid, EU-fondsen en de positie van inwoners met een Britse nationaliteit. Bij het Brexit-loket vindt u informatie over het uittredingsproces, de onderhandelingen en de gevolgen voor decentrale overheden.

Bij het loket kunt u terecht met vragen over de Brexit. Heeft u specifieke signalen en/of zorgen die u met ons wilt delen, dan kunt u ons bereiken via brexit@vng.nl

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

In Europees verband werken gemeenten samen aan lobby maar ook aan programma’s om kennis te delen en elkaar te inspireren met goede voorbeelden van beleid. Zo leidt samenwerking tot sterkere instituties en beter beleid. Global goals 16 en 17 gaan hierover.

Belangenbehartiging over de grenzen

De VNG behartigt de belangen van gemeenten op internationaal niveau via deelname aan een groot aantal internationale organisaties en netwerken. Daarnaast behartigt de Commissie Europa en Internationaal de belangen van de Nederlandse gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.