Landbouw en landgebruik: opbrengsten van invloed op gemeenten

Op 21 december zijn de opbrengsten van de sectortafels overhandigd aan minister Wiebes. De VNG ziet dit moment als een volgende stap in het proces om te komen tot een Klimaatakkoord. Net als bij de oplevering in 10 juli gaat het hier om tussenproduct dat nog wordt doorgerekend door het PBL. Voor een volledig overzicht van alle maatregelen kunt u terecht op www.klimaatakkoord.nl.

Gezamenlijk aan de slag in de varkens- en zuivelsector

De klimaatambities in de zuivelsector en de varkenssector zijn een gezamenlijke opgaven. Dit vraagt van gemeenten stappen te zetten waar zij een rol hebben.

 • Gemeenten zetten zich in voor een voortvarende afhandeling van de klimaatmaatregelen, door ons in te zetten op een beslistermijn van 13 weken. Hiermee lopen we vooruit op de nieuwe omgevingswet van 2021.
 • Gemeenten dragen bij in de sloop van stallen die meedoen met de saneringsregeling en stoppersregeling. Met name door het ruimtelijke instrumentarium en herbestemming van locaties.
 • Het ondersteunen van gebruik van nieuwe stalsystemen door heldere wet- en regelgeving en een heldere vastlegging van wat een proefstalstatus is.
 • Het koppelen van de varkenssector en zuivelsector aan de Regionale Energiestrategie (RES) als potentieel energieopwekking om zo de verdienmodellen te versterken.

Inzetten op meer groen en bomen in de gemeente

Opslag van CO2 is een belangrijk onderdeel in het tegengaan van de klimaatverandering. Gemeenten moeten inzetten op het niet laten verdwijnen van bestaand groen én het realiseren van nieuw groen.

 • Gemeenten leveren inspanning om ontbossing te beperken tot het onvermijdelijke. Hiervoor wordt een adequate CO2-compensatie voor geleverd.
 • Gemeenten streven samen met andere grondbezitters naar het vergroten van het areaal bomen met 1% per jaar voor heel Nederland.
 • Gemeenten combineren de invulling van openbare ruimte zoveel mogelijk met CO2-vastlegging, biodiversiteit, en ruimtelijke kwaliteit.
 • Bij nieuwbouwprojecten maken gemeenten extra groene ontwikkelingen mogelijk en berekenen deze bij de ontwikkelingskosten mee.
 • Bij de herziening van de omgevingsvisies in het ruimtelijke beleid leggen gemeenten de realisatie van bos in nieuwbouw wijken vast.

Het verminderen van verspilling van voedsel

Om voedsel te verminderen is gedragsverandering nodig en een verminderde consumptie. Gemeenten zitten hier het dichtst bij de mensen.

 • Gemeenten zetten in op campagnes, acties, en ‘living labs’ om gedrag te veranderen.
 • Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie als voedselafnemer.
 • Gemeenten financieren lokale en kleinschalige initiatieven
 • Gemeenten monitoren de voortgang in de vermindering van de verspilling.

Eén programma per veenweidegebied

In het veenweide gebied is veel CO2 opgeslagen. Als we hier niet gezamenlijk een goed plan voor maken kan deze vrij komen en een extra opgave creëren.

 • Gemeenten leiden samen met provincies en waterschappen gebiedsprocessen. De financiering hiervan ligt bij deze drie partijen. Hiervoor komt een conceptprogramma. Hierin wordt de rol, financiën, monitoring, en verbinding bestaande processen beschreven. Uiterlijk eind 2019 zal een beeld zijn of de opgave van 1mton CO2-eq reductie gehaald wordt.
 • Gemeenten benutten dit conceptprogramma veenweide in samenhang met de RES en nemen het op in hun omgevingsvisie.