Klimaatakkoord

Het kabinet heeft op 28 juni 2019 zijn plannen gepresenteerd in het klimaatakkoord. Dat bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende dertig jaar de energietransitie uit te voeren.

Buitengewone Algemene ledenvergadering

Tijdens de BALV op 29 november 2019 spreken de leden zich uit of de voorgestelde maatregelen en toezeggingen van het kabinet voldoende basis zijn om lokaal de energietransitie te kunnen uitvoeren. Daarvoor komt de VNG graag langs om een toelichting te geven op de afspraken.

Wetsvoorstellen

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Maatregelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in vijf sectoren: Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Elektriciteit en Mobiliteit. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen voor gemeenten.

Onderlinge verhoudingen

De afspraken binnen het Klimaatakkoord spelen op diverse lagen: van de wijk tot nationaal. Geen zelfstandige processen, maar ze vormen een samenhangend geheel. In een interactieve visualisatie krijgt u het overzicht hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden in de gebouwde omgeving. In deze visualisatie vindt u vier lagen: wijk, gemeente, regio en landelijk. Elke laag zoomt in op de ontwikkelingen die op dat niveau spelen.

Duurzame Investeringsagenda

Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben de decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven.

Nieuwsbrief Voortgang Klimaatakkoord