Regionale economie

Een sterke regionale economie is voor gemeenten van belang: door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer burgers en bedrijven goed wonen, werken en ondernemen.

VNG-standpunt

Het kabinet moet de lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden in staat stellen te investeren in het stimuleren van hun regionale economie. Bijvoorbeeld door (stedelijke) regio’s te versterken. Het is van het grootste belang dat stad en en regio (ook de buitengebieden) goed bereikbaar zijn: fysiek én digitaal. De energietransitie draagt ook in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en groei van de werkgelegenheid.

Proeftuinen Maak Verschil

De regio's Zwolle, Noordoost Friesland, Zeeland, Drechtsteden, Eindhoven, en de Metropoolregio Amsterdam toetsen als proeftuinen de aanbevelingen uit 'Maak Verschil', het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur.

De regioteams van de proeftuinen organiseren per regio verschillende activiteiten om de aanbevelingen uit het rapport ‘ Maak verschil’ uit te werken aan de hand van de praktijk van regionaal economische samenwerking. Meer meer hierover op de website van de Proeftuinen!

Lees meer over

Ondernemerspeiling

Hoe ervaren ondernemers het economisch tebeleid en de dienstverlening? Het is belangrijk daar inzicht in te krijgen om stimulerend beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers. De Ondernemerspeiling van KING helpt gemeenten daarbij.

Verhalen uit de praktijk

Verslagen van werkbezoeken van de VNG aan de gemeente Zoetermeer, Regio Zwolle en de netwerkorganisatie Limburg Economic Development (LED).