Regionale economische samenwerking

Een sterke regionale economie is voor gemeenten van belang: door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer burgers en bedrijven goed wonen, werken en ondernemen.

VNG-standpunt

Het kabinet moet de lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden in staat stellen te investeren in het stimuleren van hun regionale economie. Bijvoorbeeld door (stedelijke) regio’s te versterken.

Het is van het grootste belang dat stad en en regio (ook de buitengebieden) goed bereikbaar zijn: fysiek én digitaal. De energietransitie draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en groei van de werkgelegenheid.

IBP: Regionale economie als versneller

Samen meer bereiken als één overheid: Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma (IBP) en een gezamenlijke agenda. Een van de opgaven in deze agenda is 'Regionale economie als verneller' (zie p. 16 e.v.)

Verhalen uit de praktijk

Verslagen van werkbezoeken van de VNG aan de gemeente Zoetermeer, Regio Zwolle en de netwerkorganisatie Limburg Economic Development (LED).