Direct naar de gemeentelijke cijfers via vng.nl

Bekijk nu via vng.nl meteen de cijfers over uw gemeente uit Waarstaatjegemeente.nl. Zo krijgt u bij het beleidsveld Economie inzicht in de cijfers Bedrijvigheid en economie, vindt u bij Woonbeleid de meest recente Lokale Monitor Wonen en bij Onderwijs de aantallen leerlingen en scholen.

Dit is mogelijk door een koppeling tussen de VNG-site en Waarstaatjegemeente.nl.
Per beleidsveld ziet u dit menu:

Op dit moment vindt u gerelateerde gemeentelijke cijfers bij de volgende onderwerpen:

Economie
Bedrijvigheid en economie waarin gegevens over economische structuur, conjuctuur, doelgroepen en klimaat.

Woonbeleid
Lokale Monitor Wonen met cijfers over passend wonen, betaalbaarheid, woningvoorraad en bewoners.

Onderwijs
Percentages leerlingen in basis en voortgezet onderwijs, maar ook achterstandsleerlingen, voortijdige schoolverlaters en cijfers over de scholen in uw gemeente.

Gezondheidsbeleid
Gezondheidsverschillen op het gebied van sociaal economische status, levensverwachting, preventie & zorg, sociale en fysieke omgeving, participatie en gedrag en vaardigheden.

Maatschappelijke ondersteuning
De cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, waaronder jeugd, Wmo, participatie, cliëntervaring Wmo en stapeling.

Energie en klimaat
Wat is de duurzaamheidsscore van uw gemeente, hoe staat het met het gas en elektriciteitsverbruik, het restafval, electrische laadpunten en de luchtkwaliteit. Hier vindt u ook het op de gekozen gemeente toegespitste rapport Duurzaamheidsbalans.

Jeugd
Jeugd en de jeugdhulpverlening in cijfers: gezin en leefomstandigheden, jeugdhulp & bescherming, onderwijs en arbeid, jeugdcriminaliteit.

Begroting en verantwoording
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Cijfers voor de basisset beleidsindicatoren zoals die in de gemeentebegroting opgenomen worden.

OZB
Gemeentelijke financien, de inkomsten, uitgaven, woonlasten en financiële positie van uw gemeente.

Gaandeweg worden ook andere beleidsvelden en dossiers aangevuld met deze direct toegankelijke informatie via waarstaatjegemeente.nl.