Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid

maandag 7 januari 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/002

Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor een professionele gemeente. We werken steeds meer samen in een vernetwerkte overheidsomgeving. Daarbij moeten we impliciet kunnen vertrouwen op een adequaat beveiligingsniveau van ketenpartners. Gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies gaan daarom over op één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor gemeenten is 2019 voorzien als voorbereidingsjaar. Op 1 januari 2020 is de BIO de officiële richtlijn op het gebied van informatiebeveiliging die alle gemeenten volgen.

Met de BIO is informatiebeveiliging meer dan voorheen een zaak van de bestuurder. Als bijlage bij deze ledenbrief ontvangt u daarom ter ondersteuning ’De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging'.

Verder zend ik u ter kennisname het onlangs verschenen Dreigingsbeeld Nederlandse Gemeenten 2019 toe. In dit dreigingsbeeld worden de belangrijkste risicofactoren rond gemeentelijke informatieveiligheid geduid. Net als voorgaand jaar zijn de belangrijkste risico’s te vinden in het imago en menselijk handelen. Bestuurlijk een relevant onderwerp. Het dreigingsbeeld biedt mede in het licht van de BIO een handelingsperspectief om de belangrijkste risico’s aan te pakken. Wij adviseren u dit dreigingsbeeld met uw gemeentelijke CISO te bespreken en voor uw gemeente passende acties te initiëren.