Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Nederland digitaliseert. Steeds meer diensten worden via online transacties geleverd. Ook de overheid moet moderniseren en meegaan in de digitalisering. De ontwikkeling van generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur met een veilige en betrouwbare toegang voor burgers en bedrijven is dan ook noodzaak. Lees verder >>>

VNG-Standpunt

Om de informatiesamenleving tegemoet te treden hebben gemeenten een publieke dienstverlening nodig. Vraaggericht georganiseerd rond de behoeften van burgers en bedrijven en hun vertrouwen in de overheid. Belemmeringen voor het systematisch experimenteren met technologie en samenleving moeten weggehaald en snelle opschaling van successen moet mogelijk worden. Hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke, wettelijke en financiële kaders nodig.

Digitalisering is nooit 'af'

De digitale samenleving vergt continue aandacht, arbeid, investering en herijking. Niet alleen de vitale infrastructuur en de (digitale) dienstverlening van de overheid zijn aan een grondige hernieuwing toe.

Het rapport 'Maak waar!' van de Studiegroep Informatiesamenleving geeft advies over het verbeteren van het functioneren van de digitale overheid.

Duurzame financieringsafspraken

De ministerraad heeft begin dit jaar besloten tot effectuering van de uitgangspunten voor duurzame financieringsafspraken voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Met dit besluit is voorzien in structurele financiering van voorzieningen als DigiD, Mijnoverheid en Digipoort.
Lees meer >>>

Digicommissaris

Bij Kabinetsbesluit is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de Digicommissaris werken overheden samen aan de realisatie van een betrouwbare en veilige digitale overheid. Besluitvorming vindt plaats in een aantal overlegorganen en regieraden.