Elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Formele titel: 
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)
Kamerstuknummer: 
32444

Inhoud:
Het wetsvoorstel heeft tot doel om een aanzienlijke lastenvermindering voor de burger te realiseren door het wettelijke kader te scheppen voor de elektronische aangifte van geboorte, voorgenomen huwelijk en geregistreerd partnerschap alsmede voor de elektronische verkrijging van uittreksels en afschriften van de daarop betrekking hebbende akten.

Het voorstel is op 21 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. Aangenomen door de Eerste Kamer op 7 oktober 2014.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.