Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer beschikbaar 

Informatie van gemeenten moet niet alleen op orde zijn, maar ook herbruikbaar zijn, en snel openbaar en beschikbaar kunnen worden gemaakt voor burgers en ondernemers. Dit stelt hoge eisen aan het archief- oftewel informatiebeheer.

De handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) biedt een instrument om het informatiebeheer te verbeteren.

Toetsbare eisen

KIDO geeft handvatten voor de beleidsontwikkeling, inrichting en uitvoering van informatiebeheer(processen). De handreiking: 

  • beschrijft wat op strategisch, tactisch en operationeel niveau geregeld moet zijn om het informatiebeheer te stroomlijnen
  • verbindt hieraan toetsbare eisen die zijn gebaseerd op bestaande wetgeving en normenkaders, waaronder DUTO (normenkader digitale overheidsinformatie)
  • legt uit hoe een continue verbetercyclus werkt 

Zelfevaluatie

Aan de hand van een zelfevaluatie kunnen lokale overheden bepalen waar zij staan, welke verbeteracties nodig zijn en wie in de organisatie daarbij betrokken moeten worden. De handreiking KIDO is zodanig opgezet dat overheden met een klein onderdeel van hun informatiebeheer kunnen beginnen, maar ook in één keer het hele informatiebeheer in hun organisatie onder de werking van het kwaliteitssysteem kunnen brengen.

Archivarissen en informatiemanagers

De handreiking KIDO is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit archivarissen en informatiemanagers uit de drie overheidslagen en met steun van Twynstra Gudde. Dit in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) van de VNG, het IPO en de UvW.

Meer informatie