Convenant Samenwerking WOZ-ICT verlengd

Vandaag, 28 juni, ondertekende de voorzitter van het VNG College van Dienstverleningszaken Henri Lenferink namens de VNG en VNGR de verlenging van het convenant Samenwerking WOZ-ICT.

Hoofdzaken

Het convenant Samenwerking WOZ-ICT standaarden beschrijft afspraken over de informatieuitwisseling van WOZ-informatie. Deze afspraken zijn van belang voor gestandaardiseerde en betrouwbare uitwisseling van gegevens in deze keten met als resultaat voorspelbare en transparante waardebepaling en belastingheffing. Dit draagt weer bij aan draagvlak in de maatschappij voor deze heffingen. 

Het nieuwe convenant staat in het licht van twee voor gemeenten belangrijke ontwikkelingen: de doorontwikkeling van een aantal basisregistraties naar een samenhangende objectenregistratie en common ground. In de komende periode zullen de convenantpartijen samenwerken om deze nieuwe doelstellingen te bewerkstelligen.

Oude convenant goede basis

Het in 2008 gesloten Convenant Sectormodel WOZ is een goede basis geweest voor samenwerking tussen partijen en deze samenwerking heeft veel resultaten opgeleverd, waaronder de totstandkoming van de (wettelijk verplichte) Basisregistratie WOZ (en het WOZ waardeloket) waaraan gemeenten als bronhouders gegevens leveren en waar afnemers gebruik van (gaan) maken. Door middel van deze voorziening(en) ontvangen belanghebbenden WOZ-beschikkingen nu via de berichtenbox van MijnOverheid en krijgen ze toegang tot de gegevens en onderliggende taxatieverslagen.

Meer informatie