Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, februari 2017

Op 16 februari 2017 vergaderde de Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid onder voorzitterschap van Franc Weerwind, burgemeester van Almere. Eén van de afspraken die de Commissie tijdens de heidag eind 2016 maakte, is de wens meer aansluiting te zoeken bij de andere VNG-commissies.

Op 20 april 2017 bijt Commissielid Jan van Ginkel het spits af: hij houdt dan een presentatie over de informatiesamenleving bij de Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (MEM).

De twee vacatures (griffier en gemeentesecretaris) binnen de Commissie worden binnenkort bekendgemaakt, zodat over de invulling bij de ALV van 14 juni 2017 kan worden besloten.

Digitale Agenda 2020

Gesproken werd verder over de Digitale Agenda 2020 (opzetten ‘lichte’ governancestructuur; signalen van de koepels over de druk die bij gemeenten wordt gevoeld bepaalde ontwikkelingen door te voeren, naast de dagelijkse werkzaamheden; inrichten fonds voor Samen Organiseren) en het proces in aanloop naar de ALV.

GDI

Ook het beleidskader en de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (waarin de wensen en ambities van gemeenten zijn gebundeld en vertaald zijn naar beleidsdoelstellingen) kwam aan de orde. De Ministerraad besloot vorige zomer wat betreft de financiering tot doorbelasting van de kosten van beheer en exploitatie. Voor gemeenten zal dit flinke financiële gevolgen hebben.

Dienstverlening aan ondernemers

Wat betreft het onderwerp ‘Dienstverlening aan ondernemers’ werd het belang van de al bestaande regionale samenwerkingsverbanden (Eindhoven, Den Haag/Rotterdam, Amsterdam), benadrukt. Daar is al veel kennis en ervaring aanwezig op het digitale vlak; de vraag is of de Commissie hier toegevoegde waarde kan bieden.

Betaaldisciplines gemeenten

Ook het onderwerp ‘Betaaldisciplines gemeenten’ stond op de agenda. Gemeenten zijn verantwoording over betaaldisciplines schuldig aan de gemeenteraad. Via de website ‘Vensters voor bedrijfsvoering’, waarin 1/3 van de gemeenten deze informatie al heeft staan, kan die worden ontsloten. De VNG zal zich er sterk voor maken (met waar mogelijk ondersteuning van Samen Organiseren) dat de andere 2/3 van de gemeenten hier ook gebruik van maakt.

Kennismaking themadirecteur

Kees Breed (de nieuwe Themadirecteur Lokale Democratie bij de VNG) maakte kennis met de Commissie gaf tot slot een korte toelichting op de brede inzet van de VNG bij de komende kabinetsformatie.