Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken
Kamerstuknummer: 
35284

Inhoud
Doel van deze wetswijziging is vereenvoudiging van de huidige Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (hierna: Wkpb). Dit wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de openbare registers (en daarmee ontsluiting via de basisregistratie kadaster (hierna: BRK)). De beperkingenregistraties bij gemeenten komen hiermee te vervallen. 

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.