Nieuwe versie specificaties burgerzakenmodules Wet BRP

De directie van de VNG heeft op 5 februari versie 5.0.0. van de specificaties van de Burgerzakenmodules voor de uitvoering van de wet BRP vastgesteld en gepubliceerd.

Ondanks het stopzetten van Operatie BRP op 5 juli 2017 door de minister van BZK, is en blijft het zinvol om de specificaties van de Burgerzakenmodules ter ondersteuning van de aanschaf van burgerzakensystemen te blijven beheren.

Gemeenten hebben nu en in de toekomst Burgerzakensystemen (modules) nodig om hun software te verwerven voor de uitvoering van de BRP-taken. De nu voorgelegde versie van de specificaties is ontdaan van informatie die specifiek gaat over zaken die binnen Operatie BRP ontwikkeld werden. Bij de komende te maken keuzes als gevolg van het kabinetsvoornemen de BRP te moderniseren, zullen de BZM-specificaties behulpzaam zijn en wederom tegen het licht worden gehouden.

Opgenomen wijzigingen

In versie 5.0.0. zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van versie 4.1.0 (juli 2017) opgenomen:

  • de definitieve versie van de module Verkiezingen (was nog in concept gepubliceerd)
  • de specificaties zijn ontdaan van specifieke verwijzingen naar de centrale voorziening (BRP) en zijn nu onafhankelijk van de eerder beoogde centrale voorziening
  • de uitwerking van diverse openstaande punten, zoals: verdieping van risicoprofielen (MUC226), registratie ontbrekend kind bij ouder (KUC101), niet inschrijven van kind bij registreren ontbrekende geboorte akte (KUC003), etc.
  • inzichtelijk maken van de gevolgen van het van rechtswege vervallen van reisdocumenten

Voor deze wijzigingen is tevens een Logbestand opgenomen om de wijzigingen expliciet aan te duiden.

Meer informatie

Publicatie van de specificaties Burgerzakenmodules en de model-aanbestedingsdocumenten vindt plaats onder versienummer 5.0.0 op gemmaonline.nl